Start-kap­tei­nen me­ner at sup­por­ter­ne har all rett til å være kri­tis­ke

– Jeg har mye stør­re krav til meg selv, enn det de som ser på har til meg.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– Vi har vel­dig høye for­vent­nin­ger til oss selv, og vet at det ikke er godt nok. Men vi job­ber knall­hardt for å bli bed­re.

Si­mon Lar­sen pra­ter med Fædre­lands­ven­nen etter endt tre­nings­økt tors­dag. Starts strå­len­de se­song­åp­ning har blitt etter­fulgt av tre tap i se­ri­en, samt cu­pexit mot Fløy.

Det gjør vondt – bå­de for spil­le­re og sup­por­te­re, og man­ge fans har tydd til so­sia­le medi­er for å ut­tryk­ke sin vre­de over Starts spill.

Sist ble det tap mot Strøm­men på hjemme­bane, hvor­på Si­mon Lar­sen for­tal­te om å ha lest en kom­men­tar til­ba­ke da Start var in­ne i en god stim. Da ut­tal­te Lar­sen:

– Da lå vi på andre­plass og di- rek­te opp­rykk. Da skrev folk at «når de le­ve­rer som de gjør, så er det ikke noen vits å kom­me på kamp». Jeg vet ikke helt hva sup­por­ter­ne for­ven­ter, for å være helt ær­lig, sa kap­tei­nen.

– RETT TIL å VÆRE KRI­TIS­KE

Se­ne­re fø­ler Lar­sen at ut­ta­lel­sen har blitt tatt ut av sam­men­heng. For er det én ting han er helt klar på, er det at den sis­te pe­rio­den ikke har vært god nok.

– Jeg set­ter mye stør­re krav til meg selv, en det de som ser på har. Vi ana­ly­se­rer oss selv, vi ser mas­se vi­deo, og er vel­dig klar over hvor­dan ståa er. Sup­por­ter­ne har all rett til å være kri­tis­ke, sier Lar­sen.

Han sy­nes det er vans­ke­lig å peke på hva som har skjedd si­den Start gikk på en smell mot Fløy. Inn­ad i grup­pa skal stem­nin­gen være god.

– Sup­por­ter­ne må gjer­ne kom­me med kri­tikk. Det tar vi gjer­ne. Men de skal vite at vi job­ber hardt, og at vi er enda mer kri­tis­ke til oss selv enn det de er, sier Start-kap­tei­nen, som kom til klub­ben før årets se­song.

– Fø­ler du det er en rå­den­de opp­fat­ning at Start skal sei­le gjen­nom 1. di­vi­sjon uten pro­ble­mer?

– Det er vans­ke­lig for meg å vite hva gjen­nom­snitts­sup­por­te­ren tro el­ler øns­ker. Vi had­de en bra vin­ter, hvor vi had­de man­ge gode re­sul­ta­ter. Da får vi for­vent­nin­ger. Det had­de vi til oss selv, og har det fort­satt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.