Sand­stø me­ner han bør få spar­ken om Jerv sty­rer mot ned­rykk

Jerv-tre­ne­ren går ut av kon­trakt etter den­ne se­son­gen. Han me­ner re­sul­ta­te­ne i høst bør være av­gjø­ren­de for frem­ti­den.

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN

– Den tid den sorg, men skul­le vi lig­ge an til å ryk­ke ned utpå høs­ten, ja, så må nok sty­ret ten­ke i and­re ba­ner når det kom­mer til tre­ner­spørs­må­let, sier Jerv-tre­ner Arne Sand­stø til Grim­stad Adresse­ti­den­de.

– Så du me­ner at da bør du få spar­ken?

– Ja, sånn er den­ne bran­sjen, sva­rer Sand­stø til­lo­kal­avi­sen.

Tid­li­ge­re den­ne uken ble Aren­dal-tre­ner Knut Tørum ar­beids­le­dig, for­di sty­ret i klub­ben men­te han had­de le­vert for dår­li­ge re­sul­ta­ter i 2017.

Jerv, som det var stilt langt høy­ere for­vent­nin­ger til enn Aren­dal, lig­ger likt med sine na­bo­er etter 12 kam­per. Beg­ge har ni po­eng og 13-21 i mål­for­skjell. La­ge­ne har kun Fred­rik­stad bak seg på ta­bel­len. Sand­stø ble hen­tet til Jerv som er­stat­ter for Stei­nar Pe­der­sen som ble hen­tet til Start etter suk­sess i Grim­stad.

Bå­de Tørum og Sand­stø star­tet se­son­gen med kon­trakt som kun strek­ker seg ut 2017.

Men i mot­set­ning til i Aren­dal, der Tørum måt­te gå, har det vært ster­ke sig­na­ler fra Jerv-le­del­sen om at Sand­stø er øns­ket med vi­de­re.

– Vi har hund­re pro­sent til­lit til Arne. Det har ald­ri vært snakk om noe an­net. Vi er su­per­for­nøy­de med den job­ben Arne har gjort, og vi hå­per han kan gjø­re det vi­de­re i Jerv i man­ge år frem­over. Bal­len lig­ger mye hos han, sa styre­le­der Per Gun­nar Top­land til Fædre­lands­ven­nen tid­li­ge­re i år.

Sand­stø sier til Grim­stad Adresse­ti­den­de at det først og fremst er fa­mi­liæ­re hen­syn som er grun­nen til at han ikke er enig med klub­ben om en ny kon­trakt.

– Pend­lings­bi­ten fra Ski­en til Grim­stad, og det å være borte fra un­ge­ne er den størs­te ut­ford­rin­gen, sier han.

Jerv mø­ter Troms­da­len hjem­me på Le­ver­myr først­kom­men­de søn­dag. Aren­dal tar imot Bodø/glimt på hjemme­bane i det som blir Mat­tias An­ders­sons førs­te kamp i sjefs­sto­len, mens Start spil­ler borte mot Levan­ger søn­dag.

FOTO: NTB SCANPIX

Arne Sand­stø på Spare­ban­ken Sør etter ta­pet mot Start tid­li­ge­re i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.