VM kan ryke for ska­det Mjå­land

Mens kon­kur­ren­te­ne del­tok i Bis­lett Ga­mes i går, var Tri­ne Mjå­land i Oslo for å un­der­sø­ke ska­den un­der fo­ten.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no -

– Ak­ku­rat nå er lø­ping i bas­seng det enes­te jeg kan gjø­re smerte­fritt, sier 800-me­ter­lø­pe­ren fra KIF.

Hun had­de blin­ket seg ut VM i London i au­gust som se­son­gens sto­re mål, vel vi­ten­de om at hun bare måt­te løpe noen få ti­de­ler for­te­re enn hun gjor­de ved tre an­led­nin­ger i fjor. Etter at tre­ner Øystein Syl­ta måt­te ta et opp­gjør med tre­nin­gen hen­nes i vin­ter, ble det fart på sa­ke­ne ut­over vår­en, og da uten­dørs­se­son­gen star­tet i mai, var hun bå­de mer kon­di­sjons­sterk og ster­ke­re enn noen gang. Det be­vis­te hun blant an­net i Ter­reng­ka­ru­sel­len ved å slå alle her­re­ne. Må­let om å løpe un­der Vm-kra­vet på 2.01,00 vir­ket in­nen rekke­vid­de.

SKAL VUR­DE­RE OPE­RA­SJON

– Jeg vil ab­so­lutt si at hun vir­ket å være i rute til VM, sier tre­ner Øystein Syl­ta.

Se­song­de­bu­ten i Bel­gia på 2.03,23 ga også de sva­re­ne duo­en øns­ket. Sam­ti­dig har hun gjen­nom hele se­song­opp­kjø­rin­gen hatt en fø­ling med ska­den hun på­dro seg un­der et elite­stev­ne på Kris­tian­sand sta­dion i fjor høst, og i hen­nes and­re stev­ne, i Ne­der­land, slo hun opp igjen ska­den i plan­tar­se­nen un­der fo­ten.

Nå er fo­ku­set mer ret­tet mot hvor­dan hun skal bli frisk enn del­ta­kel­sen mes­ter­ska­pet i London. Tors­dag var Mjå­land til un­der­sø­kel­se hos lands­la­gets fy­sio­te­ra­peut, Jan Lø­ken.

– Han be­kref­tet an­ta­kel­sen om at jeg må være for­nuf­tig og tål­mo­dig i ti­den frem­over. Hå­pet er at vi kan «ma­ni­pu­le­re» ska­den slik at den slip­per ta­ket. Men i og med at det­te også er et sta­dig til­bake­ven­den­de pro­blem, skal jeg også til en spe­sia­list som skal vur­de­re ope­ra­sjon, sier Mjå­land.

– KAN IKKE GI OPP

Vm-kra­vet må inn­fris se­nest 23. juli, der­som det skal bli London-tur på Mjå­land.

– Enn så len­ge le­ver må­let om VM. Jeg kan ikke gi opp, men det be­gyn­ner å se litt mørkt ut, sier Mjå­land.

– Hva be­tyr det­te for mo­ti­va­sjo­nen?

– Jeg er mest lei meg for si­tua­sjo­nen. Hel­dig­vis har jeg mye an­net å gle­de meg over i li­vet, men jeg had­de sett vel­dig fram til bå­de å kon­kur­re­re og til å tref­fe de man­ge ven­ne­ne jeg har i fri­idretts­mil­jø­et, sier Kris­tian­sand-jen­ta.

TRE­NER På RULLESKI

Ved si­den av å løpe i vann, har hun be­gynt å gå på rulleski – for å ved­li­ke­hol­de kon­di­sjo­nen. Men det er spe­si­fik­ke løp over 800 me­ter hun først og fremst mang­ler, og det kan hun fore­lø­pig se langt etter.

– Nå hand­ler det om å bli bra i fo­ten mens Vm-to­get nok har gått, sier tre­ner Øystein Syl­ta.

FOTO: NTB SCANPIX

Tri­ne Mjå­land er ska­det, og inn­ser at det skal mye til for at hun kom­mer til VM.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.