Drøm­men om det gode liv

An­ne Gre­te Li­eng gikk lei av A4-li­vet og treng­te noe nytt som kun­ne gi li­vet me­ning. Hun og fa­mi­li­en fant små­bru­ket Hom­le­går­den. Stadig fle­re drøm­mer om det sam­me; det gode liv på et lite småbruk, fri­hets­fø­lel­sen langt borte fra as­falt, kjas og mas.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

Vi dro til et småbruk. Hom­le­går­den lig­ger i Fro­land, en halv­ti­mes kjø­ring fra ho­ved­vei­en, gjen­nom en tett­pak­ket skog, langs bred­den av Ni­d­elva.

Her kom­mer en lys kvin­ne iført kort­buk­se, en møk­ke­te t-skjor­te og gummi­støv­ler gå­en­de ut fra stal­len med fire hø­ner på sleng. Gårds­hun­den Ki­ra bjef­fer, glad for be­søk, men til be­svær for på­fug­len som slår ut sine sto­re fjær og ga­ler.

Det­te er ikke en sce­ne fra en 1800-talls na­sjo­nal­ro­man­tisk ro­man. Det skjer nå, i Fro­land.

DET GODE LIV

Kvin­nen med hø­ne­ne på sleng er An­ne Gre­te Li­eng (55). Sam­men med sin fa­mi­lie flyt­tet hun til små­bru­ket i Fro­land med en drøm. Drøm­men om det gode liv.

Som fle­re hundre­tu­se­ner and­re nord­menn gikk hun lei av sitt A4liv, og star­tet å søke et­ter noe nytt. Noe som kun­ne gi hen­ne me­ning. Sva­ret ble småbruk.

For blant flot­te, mo­der­ne bo­li­ger i mil­lion­klas­se er det et småbruk vi egent­lig drøm­mer om. Or­det «småbruk» er nem­lig det mest po­pu­læ­re søke­or­det på Finn.no, og har blitt plot­tet inn fle­re mil­lio­ner gan­ger de sis­te åre­ne.

EN LIVSSTILSENDRING

De sis­te åre­ne har DNB Eien­dom fått stadig fle­re hen­ven­del­ser fra nord­menn som øns­ker seg bort fra mas og kjas i stor­byen. På­vir­ket av Far­men og Jak­ten på kjær­lig­he­ten vil vi dit, der in­gen skul­le tru at no­kon kun­ne bu.

Min­de job­ber i DNB eien­dom i Kris­tian­sand. Et­ter­som han selv har vokst opp med småbruk er det nett­opp det­te han har valgt å spe­sia­li­se­re seg i.

– Det er et helt an­net trøkk enn tid­li­ge­re, spe­si­elt fra ut­flyt­te­de sør­len­din­ger som øns­ker å kom­me hjem igjen. Jeg tror folk er lei av for­tet­tin­gen av stor­by­ene. De har en drøm om å være selv­for­synt, og ser det ro­man­tis­ke og idyl­lis­ke med et småbruk, sier han vi­de­re.

På Sørlandet er du hel­dig der­som det kom­mer fire in­ter­es­ser­te på vis­ning. Men det­te er ikke rea­li­te­ten når or­det småbruk er in­ne i bil­det. Drøyt to mil fra Grim­stad sen­trum var det for­ri­ge må­ned vis­ning av et småbruk på Huns­dal.

– Det var en folke­vand­ring med over 200 in­ter­es­ser­te på vis­ning. Jeg kun­ne ikke len­ger pra­te med en­kelt­kun­der, men måt­te for­hol­de meg til en grup­pe men­nes­ker av gan­gen, sier Min­de.

Med idyl­lis­ke bil­der av jakt og fiske, stor­slått na­tur og en li­ten trak­tor ble bo­li­gen fra 1897 solgt for 3,35 mil­lio­ner kro­ner, en drøy mil­lion over pris­an­tyd­nin­gen på 2,19 mil­lio­ner kro­ner.

HERRE OVER EGEN TID

Fa­mi­li­en Li­eng Da­len står midt på gårds­tu­net i Fro­land og ste­ker vaf­ler. Med over 20 høns er det­te nær­mest en ukent­lig tra­di­sjon.

– Vi for­sø­ker å lage noe med egg i hver dag, sier dat­te­ren Ma­ri (17).

Fa­mi­li­en har tatt opp pa­ra­sol­len i dag. So­la ste­ker, hø­ne­ne kak­ler. An­ne Gre­te for­tel­ler om da­ge­ne som for­and­ret li­vet til den lil­le fa­mi­li­en.

– Jeg har eid en bu­tikk, job­bet i fyl­kes­kom­mu­nen, og dre­vet tre­nings­sen­ter. Så gikk det opp for meg at å all­tid være in­ne, hvor da­ge­ne og fe­rie­ne sty­res av and­re, det fun­ger­te ikke for meg len­ger. Jeg vil­le bort fra tids­klem­ma, og ut i na­tu­ren og sjaue, sier hun An­ne Gre­te.

HAD­DE PLA­NEN KLAR

For syv år si­den bod­de An­ne Gre­te i Arendal. Tre­barns­mo­ren had­de en hek­tisk hver­dag, hvor mø­ter og kon­tor­tid var ren ru­ti­ne.

– Da preste­går­den i Fro­land kom på mar­ke­det var jeg in­ter­es­sert med en gang. Det var kon­se­sjon på går­den, så vi måt­te inn til in­ter­vju. Selv om and­re bød høy­ere enn oss fikk vi går­den for­di jeg had­de en plan, sier hun vi­de­re.

Og pla­nen var klar. An­ne Gre­te øns­ket å star­te en plass som kun­ne til­by men­nes­ker gårds­ba­ser­te om­sorgs – og re­ha­bi­li­te­rings­tje­nes­ter.

– Dyr og na­tur gjør noe med folk, det er min grunn­leg­gen­de fi­lo­so­fi. Folk har så mye pa­pi­rer og dia­gno­ser i dag, og li­vet su­ser for­bi. Her til­byr vi na­tur­opp­le­vel­ser og te­rapir­id­ning til men­nes­ker som tren­ger en pau­se, sier An­ne Gre­te.

ANNA I ØDEMARKEN

På en li­ten haug ser fire krøl­le­te lam bort på An­ne Gre­te. De føl­ger hen­nes be­ve­gel­se, og vet hva som er i ven­te.

– De vet når de skal få mat. Her ko­ser hest, høns og lam seg side om side, sier hun.

Vi føl­ger An­ne Gre­te, ekte­man­nen Svein Ove, og dat­te­ren Ma­ri på en av da­gens man­ge ru­ti­ner på små­bru­ket.

Fa­mi­li­en har tatt med hes­te­ne på tur. Svein Ove hjel­per til, selv om han ikke all­tid er enig i sin ko­nes fi­lo­so­fi.

– Jeg vil helst at vei­en skal ende av og til, man kan ikke kun kjø­re i rund­kjø­ring. Jeg tri­ves svært godt her, men jeg er for­nøyd med å ha jobb uten­for små­bru­ket, sier Svein Ove.

TOK TIL­BA­KE KONTROLLEN

An­ne Gre­te els­ker ikke bare gårds­ar­bei­det, men også hes­te­ne. En li­den­skap hun de­ler med sin dat­ter.

– Jeg har to eld­re barn, men de har ikke vært så hel­di­ge å få vokse opp her. Om jeg var ung igjen, skul­le jeg kan­skje ha valgt an­ner­le­des. Jeg har fått mye mer tid sam­men med Ma­ri et­ter vi flyt­tet hit. En tid jeg vir­ke­lig verd­set­ter, sier hun.

An­ne Gre­te, Svein Ove og Ma­ri har tatt med hes­te­ne til et stør­re bei­te foran hu­set. På nabo­jor­det har fa­mi­li­en pla­ner om en li­ten grønn­saks­hage.

An­ne Gre­te tror det lig­ger noe i det å kun­ne for­sør­ge seg selv. Hun me­ner tren­den rundt småbruk i stor grad hand­ler om kon­troll.

– Men kan man goog­le seg fram til hvor­dan man tar vare på en geit?

– Ja det tror jeg. Jeg har stor tro på folk som øns­ker seg et småbruk. Det er et godt liv, sier An­ne Gre­te.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

An­ne Gre­te els­ker hes­te­ne sine. På går­den i Fro­land til­byr de na­tur­opp­le­vel­ser og te­rapir­id­ning til barn og voks­ne som tren­ger en pau­se fra hver­da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.