Flykt­nin­gen som tok grep

Gjen­nom ut­dan­ning og hu­ma­ni­tært ar­beid, fin­ner Mo­ham­med Al-mash­ha­da­ni (20) lys i mør­ket et­ter en bru­tal start på li­vet.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Mo­ham­med Al-mash­ha­ni fikk en bru­tal start på li­vet. Et­ter hundre­vis av ti­mer i lese­sa­len er han på vei mot sitt sto­re mål – medi­sin­stu­di­er og jobb i Le­ger uten gren­ser.

Det er en lys mai-kveld, og stil­le i gan­ge­ne til So­nans vi­dere­gå­en­de i Kris­tian­sand. Mo­ham­med Al-mash­ha­da­ni sit­ter i et av­luk­ket gruppe­rom og le­ser i sin tien­de time for da­gen. Slik har han sit­tet de fles­te da­ge­ne det sis­te året.

– Hver dag har jeg vært her mel­lom 11 til 14 ti­mer. Jeg bru­ker mer tid på å over­set­te og for­stå fa­get, og tren­ger å job­be tre gan­ger så hardt som and­re ele­ver. Man må gri­pe mu­lig­he­te­ne man får, for in­gen­ting kom­mer til deg uten å job­be for det, for­tel­ler Mo­ham­med.

Kun to og et halvt år et­ter at han flyk­tet til Nor­ge, sit­ter han og le­ser på pen­sum i fag som kje­mi, norsk og his­to­rie.

Et­ter ti år på flukt an­kom Mo­ham­med, hans far Taleb Al-mash­ha­da­ni og to søst­re – Di­na (22) og Mi­na (17) – Bygland no­vem­ber 2014. Der var fa­mi­li­en til fer­den bar vi­de­re mot flykt­ning­mot­tak i Kris­ti­an- sand juli 2016.

LÆRTE NORSK MED MOBILAPP

In­nen den tid had­de Mo­ham­med på egen hånd lært seg norsk via en mobilapp. Han had­de ikke til­gang til norsk­un­der­vis­ning, et­ter­som det fort­satt ble un­der­søkt om fa­mi­li­en var re­gist­rert i et an­net euro­pe­isk land.

Han har også be­nyt­tet seg av Face­bo­ok for å byg­ge seg et nett­verk som nå be­står av mer enn 3000 ven­ner. Her får han hundre­vis av «li­kes» og kom­men­ta­rer på inn­leg­ge­ne han de­ler. Gjen­nom so­sia­le medi­er har fle­re bi­dratt når han og fa­mi­li­en har trengt noe, blant an­net til skole­gang på So­nans.

– Det be­gyn­te med at jeg la ut inn­legg i «Re­fuge­es wel­come to Nor­way» og «Sol­di­ers of Are og Odin» da jeg satt på mot­ta­ket i Bygland, om hvor­dan jeg som flykt­ning kun­ne være med å bi­dra. Et­ter det fikk jeg man­ge fore­spørs­ler, for­tel­ler Mo­ham­med.

TOPPKARAKTERER OG SOMMERJOBB

Inn­sat­sen på sko­len har så langt bå­ret fruk­ter, og Mo­ham­med kan i dis­se juni­da­ger skil­te med tre sek­se­re og to fem­me­re i ka­rak­te­rer, samt sommerjobb i Frem­ti­den i våre hen­der.

I til­legg er han of­fi­si­ell am­bas­sa­dør for «Stopp hat­prat» – en kam­pan­je fra Europa­rå­dets ung­doms­av­de­ling, mot hat­prat og for men­neske­ret­tig­he­ter på nett.

Han er på god vei mot sitt sto­re mål – medi­sin­stu­di­er og jobb i Le­ger uten gren­ser. Mo­ham­med vil bru­ke sine egne opp­le­vel­ser til å være til ste­de for and­re. Han for­tel­ler at å være et godt med­men­nes­ke også er en vik­tig del av hans re­li­gion, islam.

– TRYGG FOR FØRS­TE GANG På LEN­GE

20-årin­gen har opp­levd mer enn de fles­te gjør i lø­pet av en manns­al­der. Han fikk tid­lig opp­le­ve hvor bru­talt li­vet kan være. I fe­bru­ar kom den etter­leng­te-

FOTO: JACOB BUCHARD

Mo­ham­med med fa­mi­li­en på mot­ta­ket i Kris­tian­sand, hvor de har til­brakt året som har gått. F.v.: Mi­na, Mo­ham­med, Taleb og Di­na AlMashha­da­ni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.