Bur­ger­ge­ne­ra­len i Rav­ne­da­len

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - NTB

Frank Mar­vin Moe me­ner han har den vak­res­te ar­beids­plas­sen det er mu­lig å få.

Tysk­lands stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel er svært mis­for­nøyd med ame­ri­kans­ke trus­ler om å inn­føre sank­sjo­ner mot en rus­sisk gass­rør­led­ning til Euro­pa.

Mer­kels tal­s­per­son Stef­fen Sei­bert sa fre­dag at det er mer­ke­lig at euro­pe­isk øko­no­mi «blir et mål» for ame­ri­kans­ke sank­sjo­ner.

– Det må ikke skje, un­der­stre­ket Sei­bert.

Han la til at Mer­kel de­ler be­kym­rin­ge­ne til sin uten­riks­mi­nis­ter Sig­mar Gab­ri­el og den øster­riks­ke stats­mi­nis­te­ren Chris­ti­an Kern. De an­kla­get tors­dag USA for å bru­ke sank­sjo­ner mot Russ­land til å frem­me USAS egen eks­port av olje og gass.

Stri­den drei­er seg om nye sank­sjo­ner mot Russ­land som tors­dag ble ved­tatt i det ame­ri­kans­ke Se­na­tet. I ved­ta­ket trues det med sank­sjo­ner mot euro­pe­is­ke sel­ska­per som bi­drar til rus­sisk gass­eks­port.

Sank­sjo­ne­ne vil om­fat­te rør­led­nin­gen Nord Stream 2 un­der Øs­ter­sjø­en fra Russ­land til Tysk­land.

Ved­ta­ket må god­kjen­nes både av Re­pre­sen­tan­te­nes hus og pre­si­dent Do­nald Trump før det kan tre i kraft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.