Fikk gle­des­sjokk da for­la­get ring­te

Ju­lie T. Stange­bye fikk gle­des­sjokk da for­la­get ring­te. Nå er ro­ma­nen om øde­lag­te men­nes­ker ute.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TOR­GEIR EIKELAND tor­geir.eikeland@fvn.no

Kris­tian­sand-jen­ta Ju­lie T. Stange­bye har nett­opp kom­met ut med de­but­ro­ma­nen «Luf­te gau­pe­ne». Det trod­de hun ald­ri kom til å skje.

– Det var så sterkt! Det be­tyd­de alt. Det er jo det­te jeg vil, sier Ju­lie Tønnessen Stange­bye (26) der hun sit­ter ved det åpne kafé­vin­du­et.

Kris­tian­sands­jen­ta har ak­ku­rat kom­met ut med de­but­ro­ma­nen «Luf­te gau­pe­ne» på Gyl­den­dal for­lag, og nå for­tel­ler hun om opp­ring­nin­gen hun ald­ri trod­de hun skul­le få. Den kom fra Asche­houg for­lag no­en uker et­ter at hun had­de sendt dem ma­nus. – Jeg kas­ta mo­bi­len i as­fal­ten. – Hæ?

– Ja, jeg ble så glad. Den måt­te til re­pa­ra­sjon etter­på, sier hun litt for­le­gen.

Mo­bil­kas­tin­gen fant sted i Ber­gen for tre år si­den. Det var dit hun had­de flyt­tet da hun var fer­dig på for­fat­ter­stu­di­et i Bø.

«DIRRENDE AV SMERTE»

– Det er en fin by som jeg all­tid har likt, så der vil­le jeg skri­ve. På for­fat­ter­stu­di­et inn­pren­tet de oss at vi ikke måt­te ha no­en for­vent­nin­ger, så jeg had­de jo ald­ri trodd at for­la­get vil­le sva­re, sier hun. Men svar fikk hun både fra Asche­houg og se­ne­re også fra Gyl- den­dal. Tre år se­ne­re er ro­ma­nen ute på sist­nevn­te for­lag.

Fædre­lands­ven­nens an­mel­der Emil Ot­to Sy­vert­sen er be­geist­ret til ter­ning fem og skri­ver: «Ju­lie T Stange­bye de­bu­te­rer med en sterk ro­man om unge men­nes­ker, dirrende av uut­talt og un­der­trykt smerte».

Da­gens Næ­rings­liv har også an­meldt boka. Bjørn Gab­ri­el­sen skri­ver: « Det er en nes­ten dyst­o­pisk frem­stil­ling av men­nes­ker som ikke opp­le­ver fel­les­skap».

BEKYMREDE TELEFONER

Vi mø­ter tre per­soner i boka. Jeg­per­sonen er en ung kvin­ne som vi ikke får vite nav­net på. De to and­re er kjæ­res­ten Vik­tor og venn­in­nen Per­nil­le.

– Jeg har prøvd å fram­stil­le to nok­så øde­lag­te jen­ter, sier Stan- ge­bye. Hun har gitt den sen­si­ti­ve og mi­grene­pla­ge­de ho­ved­per­sonen man­ge av sine egne trekk.

– Jeg-per­sonen kan min­ne om meg selv som ten­åring. Jeg li­ker å ten­ke på meg selv som mer selv­sten­dig og kon­trol­lert enn hen­ne. Jeg har vært litt redd for at folk skal tro jeg har skre­vet en dag­bok, og jeg har fått no­en bekymrede telefoner i det sis­te. No­en spør om det vir­ke­lig er sånn at jeg grå­ter hver gang sam­bo­eren går på jobb, sier hun og ris­ter litt opp­gitt på ho­det.

VANS­KE­LIG OPPVEKST

Da hun gikk på Odde­mar­ka sko­le var Ju­lie Stange­bye out­si­de­ren som bruk­te store­fri til å skri­ve dikt.

– Jeg fikk et sun­ne­re nett­verk da jeg be­gyn­te på drama­lin­jen på Vågs­bygd vi­dere­gå­en­de. Der ble jeg kjent med folk som var in­ter­es­sert i mu­sikk og lit­te­ra­tur på sam­me måte som meg, sier hun.

Opp­veks­ten i Kris­tian­sand var vans­ke­lig:

– Det var pre­get av ufor­ut­sig­bar­het og rus i om­gi­vel­se­ne. Jeg sy­nes det er ver­dens mest in­ter­es­san­te tema, det­te med hvor­dan de førs­te åre­ne våre set­ter per­son­lig­hets­trekk som vi ald­ri får vis­ket ut, sier hun.

«KNEKKER MEG I STYK­KER»

Ett av trek­ke­ne hver­ken hun el­ler ro­man­per­sonen blir kvitt er at hun blir trist når hun opp­le­ver noe fint.

– Du ten­ker på at det­te vil ta slutt, el­ler at det­te vil ald­ri skje igjen. Kjær­lig­he­ten for­eld­re har til bar­net sitt knekker meg for ek-

sem­pel helt i styk­ker. Jeg er flink til å kom­me inn­på folk, og det­te bru­ker jeg ky­nisk. Jeg prø­ver å få dem til å si noe in­ter­es­sant, men hvis jeg vil bru­ke det spør jeg om lov først, sier hun.

– Fin­nes også venn­in­nen Per­nil­le fra boka i vir­ke­lig­he­ten?

– Hun er byg­get på tre nære venn­in­ner jeg har hatt som egent­lig har vært nær­me­re enn noe kjær­lig­hets­for­hold til en gutt. Sam­ti­dig har det ikke lig­get noe sek­su­elt i det, og den­ne spen­nin­gen har vært noe av det jeg har vil­let for­mid­le.

BLIR HUSMOR

– Det er gans­ke stil­le i teks­ten din: Du bru­ker ikke man­ge ord og ad­jek­ti­ver?

– Må­let mitt er få for­talt mest mu­lig med fær­rest mu­lig ord, og det job­ber jeg mye med. Jeg fø­ler at jeg har så mye igjen å lære. Jeg må leve mye mer, lese mye mer før jeg blir den for­fat­te­ren jeg vil være, sier Stange­bye.

Ak­ku­rat nå bor hun i Arendal med sam­bo­eren.

– Vi bor der for­di det var der han fikk jobb. Jeg sy­nes Arendal er sne­vert, og jeg fø­ler at jeg hol­der på å bli husmor der.

– Flyt­ter du til­ba­ke til Kris­tian­sand?

– Nei. Her har jeg brukt opp hver enes­te gate. Å nå hør­tes jeg ar­ro­gant ut, ler hun.

FOTO: TOR­GEIR EIKELAND

Ju­lie T. Stange­bye har lagt mye av seg selv i de­but­ro­ma­nen «Luf­te gau­pe­ne».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.