Må gå på me­nig­he­tens sko­ler

In­ter­ne reg­ler på­leg­ger med­lem­mer i Me­nig­he­ten Sam­fun­det å sen­de bar­na til Sam­fun­dets sko­ler. Men tros­sam­fun­nets øvers­te leder be­nek­ter over­for Fædre­lands­ven­nen at de hind­rer for­eld­re å vel­ge an­ner­le­des.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: BJØRN MARKUSSEN bjorn.markussen@fvn.no

– For­eld­re skal sen­de sine barn på våre sko­ler, sier Me­nig­he­ten Sam­fun­dets in­ter­ne reg­ler.

Det be­kym­rer Sam­fun­dets le­del­se at et vok­sen­de an­tall med­lem­mer si­den 2013 har til­latt bar­na sine å gå på of­fent­li­ge sko­ler. Det­te frem­går av in­ter­ne do­ku­men­ter Fædre­lands­ven­nen har fått til­gang til.

Sam­fun­dets Grunn­reg­ler fast­slår at me­nig­he­tens barn «un­der­vi­ses ved Sam­fun­dets grunn­sko­le»

«må ret­te seg et­ter (…) reg­ler og be­stem­mel­ser i me­nig­he­ten» .

IKKE FRITT SKOLEVALG

I juni 2014 vil­le le­del­sen av­kla­re om de had­de ju­ri­disk dek­ning for å «set­te som vil­kår for med­lem­skap » at med­lem­me­ne sen­der bar­na til Sam­fun­dets sko­le. Da­væ­ren­de for­stan­der, Sig­mund Dean, ba ad­vo­kat Svein Kris­ti­an Ha­a­nes vur­de­re det­te.

I et svar fra Ha­a­nes frem­går det at han me­ner Sam­fun­dets egne reg­ler for­plik­ter med­lem­me­ne til å sen­de bar­na til me­nig­he­tens sko­ler og at de «ikke har det man kan kal­le «fritt skolevalg» på sam­me måte som man vans­ke­lig vil kun­ne set­te krav om tros­fri­het in­nen­for et tros­sam­funn.»

– I til­legg til Sam­fun­dets egne reg­ler, vur­der­te jeg det­te i lys av Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjons av­snitt om for­sam­lings- og tros­fri­het, sier Svein Kris­ti­an Ha­a­nes til Fædre­lands­ven­nen, og un­der­stre­ker at hans no­tat ikke er en full­sten­dig ju­ri­disk be­tenk­ning.

LEDERNE SITERER HA­A­NES

I et ved­tak no­en må­ne­der se­ne­re pre­si­se­rer Sam­fun­dets øvers­te or­gan, Sam­funds­sty­ret, for med­lem­me­ne at de «ikke har fritt skolevalg for bar­na sine så len­ge de til­hø­rer me­nig­he­ten» , slik Ha­a­nes had­de skre­vet. Kun i de til­fel­ler bar­na har spe­si­el­le opp­læ­rings­be­hov som Sam­fun­dets sko­le ikke kan dek­ke – og hvis «det skjer i for­stå­el­se med sko­lens le­del­se,» er det åp­ning for å vel­ge al­ter­na­tivt.

INTERN UENIGHET

Det­te ut­løs­te må­ne­der med in­ter­ne dis­ku­sjo­ner. «Kan le­del­sen mel­de folk ut av me­nig­he­ten der- som de tar bar­na ut av me­nig­he­tens sko­ler?» spur­te med­lem­mer. Og le­del­sen in­vi­ter­te me­nig­he­ten til å drøf­te sa­ken. In­ter­ne re­fe­ra­ter be­skri­ver uenig­he­ten. No­en men­te at «sank­sjo­ner ikke er tin­gen», mens and­re etter­lys­te straff.

Dis­ku­sjo­ne­ne døde hel­ler ikke ut et­ter at de tolv men­ne­ne i Sam­funds­sty­ret i april 2016 skrev at reg­le­ne skul­le « le­ses med den for­stå­el­sen at for­eld­re i me­nig­he­ten skal la sine barn få opp­læ­ring på Sam­fun­dets sko­ler, og sty­ret vil opp­ford­re for­eld­re­ne å føl­ge en slik re­gel. » Før de igjen re­fe­rer­te til ad­vo­kat Ha­a­nes; med­lem­mer har ikke det man kan kal­le «fritt skolevalg».

SVARER BÅDE JA OG NEI

Si­den ja­nu­ar 2014 har Fædre­lands­ven­nen skre­vet el­le­ve sa­ker om in­ter­ne for­hold i Sam­fun­det. In­gen i Sam­fun­dets le­del­se har øns­ket å kom­men­te­re dis­se sa­ke­ne. I den­ne sa­ken har der­imot for­man­nen i Sam­funds­sty­ret, Sig­mund Aamodt, svart på no­en spørs­mål – på be­tin­gel­se av at han får sva­re skrift­lig.

– Vi øns­ker at bar­na som er døpt i me­nig­he­ten skal få dåps­opp­læ­ring på våre sko­ler. Vel­ger for­eld­re li­ke­vel å sen­de sine barn på en an­nen sko­le, hind­rer vi dem ikke i det. Det har hel­ler ikke stått i våre reg­ler at vi skal gjø­re det. For­eld­re har et­ter norsk lov fritt skolevalg, for­kla­rer Aamodt.

Vi skul­le gjer­ne her spurt Aamodt hvor­for sty­ret hans så sent som i mars i år min­net med­lem­me­ne om at de ikke har fritt skolevalg, men da de skrift­li­ge sva­re­ne hans kom, sa Aamodt at han ikke øns­ket opp­føl­gings­spørs­mål.

SUBJEKTIVE OPPFATNINGER

Fædre­lands­ven­nen har helt ny­lig vært i kon­takt med med­lem­mer som frem­de­les sier de opp­le­ver det som en re­ell trus­sel at de kan bli eks­klu­dert fra Sam­fun­det hvis bar­na de­res går på of­fent­lig sko­le.

– Hvor­for sier dere ikke rett ut at det er uak­tu­elt at no­en blir ut­meldt på grunn av det­te?

– Med­lem­mers subjektive opp­fat­ning øns­ker jeg ikke å kom­men­te­re. Jeg syns all­tid det er leit når ting ikke er greit, svarer Aamodt.

«SVÆRT BELASTENDE»

I Sam­fun­dets egne do­ku­men­ter frem­går det at et me­nig­hets­med­lem, som selv har et barn i of­fent­lig sko­le, har hen­vendt seg til Barne­om­bu­det i sa­ken. Ved­kom­men­de er opp­tatt av Barne­lo­ven og barns rett til å del­ta i av­gjø­rel­ser om eget liv. Barne­om­bu­det svarer at Sam­fun­det «mest sann­syn­lig» har lov til å set­te som med­lems­vil­kår at bar­na går på Sam­fun­dets sko­ler.

Men om­bu­det me­ner at en «prak­sis med ut­mel­ding» vil kun­ne være «svært belastende for barn som fø­ler skyld i at fa­mi­li­en ikke len­ger får til­hø­re me­nig­he­ten.»

– Er ikke det­te enda et ar­gu­ment for å fjer­ne en­hver tvil om at for­eld­re fritt kan vel­ge den sko­le de øns­ker for bar­na sine?

– Vi øns­ker å iva­re­ta bar­nas bes­te i alle si­tua­sjo­ner, og vi prak­ti­se­rer ikke å mel­de ut for­eld­re som har valgt and­re sko­ler for sine barn. Vi har li­ke­vel øns­ket å be­hol­de ho­ved­re­ge­len om at for­eld­re skal sen­de sine barn på våre sko­ler, for­kla­rer Aamodt.

«SPE­SI­EL­LE TIL­FEL­LER»

I et brev til Krist­ne Fri­sko­lers For­bund (KFF), der Sam­fun­det ber dem vur­de­re sa­ken, skri­ver Aamodt at

«det vil være vel­dig spe­si­el­le til­fel­ler hvis ut­mel­ding skul­le bli vur­dert. »

– Hva me­ner du med «vel­dig spe­si­el­le til­fel­ler»?

– Even­tu­el­le «spe­si­el­le til­fel­ler» i frem­ti­den må vi for­hol­de oss til hvis det inn­tref­fer, svarer Sig­mund Aamodt.

Ge­ne­ral­sek­re­tær i KFF, JanErik Sund­by, skrev til Sam­fun­det at hel­ler ikke han tror det er «noe ju­ri­disk hin­der» for Sam­fun­dets skole­plikt, men han er «gans­ke sik­ker på at det ikke ek­sis­te­rer lig­nen­de krav» i and­re fri­sko­ler som er med­lem­mer hos dem.

ME­NIG­HE­TEN INFORMERES

Rek­to­re­ne ved Sam­fun­dets sko­ler har la­get en mal til et brev de sen­der for­eld­re i me­nig­he­ten som vel­ger and­re sko­ler. Der ut­tryk­ker de sin be­kym­ring og min­ner om hva me­nig­he­tens reg­ler sier om skolevalg. De ber også om for­eld­re­nes be­grun­nel­se og for­tel­ler at den sen­des vi­de­re til Me­nig­hets­sty­ret hvis for­eld­re­ne ikke mot­set­ter seg det­te.

BARNETS BES­TE

No­ta­tet ad­vo­kat Svein Kris­ti­an Ha­a­nes skrev har vært sen­tralt i Sam­fun­dets be­hand­ling av sa­ken. Der­for spur­te vi ham hvor­dan han vur­de­rer no­ta­tet i lys av at øvers­te leder, Sig­mund Aamodt, i eget me­nig­hets­blad så sendt som i no­vem­ber 2014 ad­var­te med­lem­mer mot «unø­dig om­gang» med men­nes­ker som ikke er med­lem­mer og mot å om­gås med­lem­mer som «ikke le­ver et­ter Guds ord og vil­je» – og i lys av at Barne­om­bu­det på­pe­ker det pres­set barn her kan bli ut­satt for.

– Jeg ble den gan­gen spurt om hvor­dan jeg for­sto Sam­fun­dets reg­ler på det­te om­rå­det, og om de var ju­ri­disk hold­ba­re målt mot tros­fri­he­ten, sier Ha­a­nes, og leg- ger til:

– Jeg har job­bet mye med barns ret­tig­he­ter. Der­som me­nig­he­ten den gan­gen had­de spurt meg om råd med det bak­tep­pet du skis­se­rer, vil­le jeg opp­lagt svart at der­som det kom kon­flikt i sa­ker som det­te, skal for­eld­re selv­føl­ge­lig vel­ge den av­gjø­rel­sen som er til barnets bes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.