Dår­lig vars­let tra­fikkaos

I en tett tra­fik­kert by av Kris­tian­sands stør­rel­se, kan det skje ufor­ut­set­te ting i tra­fikk­bil­det. Men kun­ne Sta­tens veg­ve­sen ad­vart bi­lis­ter bed­re un­der kao­set tors­dag?

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Tors­dag mor­gen stop­pet all tra­fikk inn til Kris­tian­sand vest­fra opp. Klok­ken 06.00 skul­le tra­fik­ken øst­over på E 39 et­ter pla­nen ha blitt slup­pet inn på Ves­ter­brua et­ter natte­sten­ging av Bane­heia­tun­ne­len og Od­der­nes­tun­ne­len. Først len­ge etter­på, fire ti­mer se­ne­re, kun­ne de førs­te bi­le­ne pas­se­re.

Tors­da­gen vi­ser imid­ler­tid at norsk vei­in­fra­struk­tur er sår­bar og at det has­ter med å gjen­nom­føre vei­pro­sjek­te­ne som Nye Vei­er har pla­ner for.

Da had­de tra­fikk­prop­pen sin­ket hele byen med to-tre ti­mer. No­en ga opp og reis­te bare hjem igjen for å vars­le job­ben om en ufor­ut­sett kon­tor­dag hjem­me. Man­ge tu­sen sør­len­din­ger kom for sent til jobb, sko­le, fly, fer­je og lege­time. En­kel­te bruk­te tre og en halv time på en 17 kilo­me­ter lang strek­ning. Am­bu­lan­ser ble hind­ret og for­sin­ket i den vold­som­me tra­fikkor­ken.

År­sa­ken var at Sta­tens veg­ve­sen ikke klar­te å skru av de røde ly­se­ne som in­di­ker­te at Bane­hei­tun­ne­len og Od­der­nes­tun­ne­len var stengt. Det opp­stod en sig­nal­feil, som gjor­de at man ikke klar­te å kom­mu­ni­se­re med de til sam­men 100 lys­punk­te­ne som ly­ser rødt el­ler grønt over hvert en­kelt kjøre­felt både inni beg­ge tun­ne­le­ne og på broa over Otra, for­klar­te Veg­ve­se­net over­for media utpå da­gen. Det er ikke ofte vi blir ut­satt for sli­ke uhell og vi skal være åpne for at sli­ke ting kan skje i en tra­fik­kert by, med stadig ved­li­ke­hold og ut­bed­rin­ger langs vei­en. For man­ge bi­lis­ter kok­te det over og ra­se­ri­et el­ler frust­ra­sjo­nen var en like tett sky som ek­so­sen. Som vi vet, sin­ne lø­ser lite. Men kun­ne ikke Veg­ve­sen og po­li­ti vars­let mer ef­fek­tivt?

Gans­ke tid­lig tors­dag mor­gen var man jo klar over at her vil­le bli et mas­sivt pro­blem og da bur­de man ringt re­dak­sjo­ner i byen og gjen­nom dem bedt bi­lis­ter fin­ne al­ter­na­ti­ve trans­port­må­ter. Fra po­li­ti­et var det også alt­for len­ge stil­le.

Det har in­gen di­rek­te sam­men­heng med tors­da­gens kaos, men nå vars­ler Nye Vei­er at en ny ring­vei blir fram­skyn­det. Tors­da­gen vi­ser imid­ler­tid at norsk vei­in­fra­struk­tur er sår­bar og at det has­ter med å gjen­nom­føre vei­pro­sjek­te­ne som Nye Vei­er har pla­ner for.

Vi ap­plau­de­rer det, og ber sam­ti­dig Sta­tens Veg­ve­sen ha en bed­re be­red­skap for vars­ling nes­te gang en slik kri­se inn­tref­fer.

Kø­ene inn mot Kris­tian­sand vest­fra, var kri­tisk lan­ge tors­dag for­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.