❞ Nå blir det mer vi­talt, mer po­li­tisk.

De sju kom­mu­ne­ne i Kris­tian­sand­re­gio­nen går uli­ke vei­er i kom­mune­re­for­men, men fort­set­ter sam­ar­bei­det un­der nav­net Re­gion Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Fel­les­or­ga­net som nå he­ter Knutepunkt Sørlandet end­rer ka­rak­ter, navn og ar­beids­måte fra 1. ja­nu­ar 2018.

– Nå blir det mer vi­talt, mer po­li­tisk, sa Ive­lands ord­fø­rer Gro Ani­ta My­kjå­land (Sp), da sty­ret i Knutepunkt Sørlandet fre­dag ved­tok å spis­se pro­fi­len.

My­kjå­land er nå styre­le­der i Knutepunkt Sørlandet, og sam­men med Ven­ne­slas ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal (KRF) og Kris­tian­sands ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H), har hun ut­gjort den po­li­tis­ke ar­beids­grup­pen som har fore­slått en ny kurs.

Fra nes­te år øns­ker sty­ret i Re­gion Kris­tian­sand selv å løf­te og ut­vik­le fel­les po­li­tis­ke sa­ker, fram­for å være pas­si­ve mot­ta­ke­re av in­for­ma­sjon fra uli­ke sam­ar­beids­nett­verk i kom­mu­ne­ne.

– OPP TIL OSS

– Det blir vel­dig mye opp til oss ord­fø­re­re som sit­ter i sty­ret hvor vi­talt det­te skal bli i fram­ti­den, sa My­kjå­land.

Som ord­fø­rer i Ive­land, en kom­mu­ne som har valgt å stå ale­ne, opp­vis­te hun i lik­het med An­ders Chris­ti­an­sen (Ap) fra Bir­ke­nes og Ar­ne Tho­mas­sen (H) fra Lil­le­sand stor en­tu­si­as­me for det frem­ti­di­ge sam­ar­bei­det:

– Et­ter kom­mune­re­for­men er det vel­dig nød­ven­dig å re­vi­ta­li­se­re sam­ar­bei­det, sa An­ders Chris­ti­an­sen.

– Vi har kan­skje enda mer be­hov for hver­and­re nå. Og eks­tra spen­nen­de blir det nå som vi får ett Ag­der, sa Ar­ne Tho­mas­sen.

Søg­nes ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap) min­net om at Søg­ne, Song­da­len og Kris­tian­sand kom­mer til å ha ho­ved­fo­kus på sam­men­slå­in­gen i ti­den som kom­mer:

– Vi kom­mer nok til å være litt in­tro­ver­te fram­over, og må vur­de­re hvor man­ge styre­mø­ter det er plass til, sa hun.

HELSE OG OPPVEKST

An­tall nett­verk som føl­ges opp gjen­nom det in­ter­kom­mu­na­le sam­ar­bei­det skal be­gren­ses, og de som prio­ri­te­res er helse, so­si­al, om­sorg og oppvekst.

Det er råd­manns­ut­val­get un­der le­del­se av Song­da­lens råd­mann Kjell A. Kris­ti­an­sen som har sne- kret den nye sty­rings­mo­del­len.

– Den gir ord­fø­rer­ne stør­re po­ten­si­al til å på­vir­ke. De kan fan­ge po­li­tis­ke fug­ler i fluk­ten, og kom­me med sine be­stil­lin­ger. Det gir oss mu­lig­het til å rig­ge et pro­sjekt med en start- og stopp­dato, sier Kris­ti­an­sen til Fædre­lands­ven­nen.

– Vi har am­bi­sjon om å løf­te re­gio­na­le sa­ker fram na­sjo­nalt, sier My­kjå­land.

NYE GREN­SER

Men om gren­sen for den nye re­gio­nen bare skal gå rundt de sju kom­mu­ne­ne er slett ikke sik­kert:

– Det kan hen­de vi snart må stil­le spørs­mål ved de etab­ler­te re­gio­ne­ne, sa Astrid Hil­de på mø­tet.

– Vi får en ny, tung kom­mu­ne i Lin­des­nes. Og når vi får ny E 39 vest­over, vil vi få et ut­vi­det bo- og ar­beids­mar­ked der kjøre­ti­den mel­lom Man­dal og Kris­tian­sand ikke blir stort len­ger enn den i dag er mel­lom Søg­ne og Kris­tian­sand, min­net hun om.

– Vi sten­ger ikke dø­ren for no­en, men det må være opp til de re­gio­ner som er i end­ring å kom­me med ut­spil­let, sa Gro Ani­ta My­kjå­land.

Knutepunkt Sør­lan­dets for­vand­ling til Re­gion Kris­tian­sand skal be­hand­les i hvert av de sju kom­mune­sty­re­ne til høs­ten.

FOTO: TONE SANDBERG

No­en kom­mu­ner slår seg sam­men, and­re fort­set­ter ale­ne, og Knutepunkt Sørlandet blir Re­gion Kris­tian­sand. Fra venst­re: Ive­lands ord­fø­rer Gro Ani­ta My­kjå­land (Sp), Tor­hild Brans­dal (Kr), Ven­ne­sla, John­ny Grei­bes­land (Sp), Song­da­len og Astrid Hil­de (Ap), Søg­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.