FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Me­nig­he­ten Sam­fun­det

● Norsk evan­ge­lisk lu­thersk kirke­sam­funn be­stå­en­de av to me­nig­he­ter: I Kris­tian­sand in­klu­dert Søg­ne (1355 med­lem­mer) og Eger­sund (424 med­lem­mer).

● Stif­tet i 1890 av Bernt Lome­land som en re­ak­sjon på at Den nors­ke kir­ke («Stats­kir­ken») for­ny­et seg bort fra «den evan­ge­lisk-lu­thers­ke lære ren og ufor­fals­ket».

● Med­lem­me­ne ad­va­res mot «unø­dig om­gang» med men­nes­ker som ikke er med­lem­mer og mot å om­gås med­lem­mer som «ikke le­ver et­ter Guds ord og vil­je» (se­nest ut­trykt i en ar­tik­kel av Sig­mund Aamodt, for­stan­der og for­mann i

Dis­se sit­ter i Sam­funds­sty­ret

● Me­nig­he­ten Sam­fun­dets øvers­te or­gan. Bare menn kan vel­ges. .

I dag sit­ter føl­gen­de i det­te sty­ret:

● Valgt fra me­nig­he­ten i Kris­tian­sand: Sig­mund Aamodt (f. 1967) (for­mann), Evert Dean (f. 1959), Hel­ge Dvergs­nes (f. 1986), Ro­bert Hans­sen (f. 1954), Dag­finn Lo­me- Sam­funds­sty­ret, i no­vem­ber-2014).

● Et­ter om lag 10 år med intern strid om me­nig­he­tens dåps­syn og for­hold til and­re kirke­sam­funn, kon­klu­der­te sty­ret i 2012 med at alle and­re kjen­te kirke­sam­funn «fø­rer falsk lære» og urik­tig dåp. Stri­den før­te til øk­ning i an­tall ut­mel­din­ger.

● «Skole­plikt» - dvs at med­lem­me­nes barn skal gå på Sam­fun­dets egne sko­ler til de er fer­di­ge med ung­doms­sko­len.

● Sam­fun­det dri­ver sko­ler i Kris­tian­sand sen­trum (176 ele­ver), Dvergs­nes (33 ele­ver), Ofte­stad i Søg­ne (61) og i Eger­sund (85 ele­ver). land (f. 1948), Rolf Stig Prest­vold (f. 1966) og Tor­mod Aamodt (f. 1984). ● Valgt fra Eger­sund: Tor­geir Aamodt (f. 1957), At­le Tor­bjørn Dvers­nes (f. 1946), Rag­nar Eige­stad (f. 1959) (sty­rets vara­for­mann), Kje­til Korsmo (f. 1966) og Sver­re Leid­land (f. 1960).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.