Ring­vei­en kan bli fram­skyn­det

Nye Vei­er vars­ler at en ny ring­vei uten­for Kris­tian­sand kan bli fram­skyn­det fle­re år. Men det er ikke kø og kaos som er grun­nen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

– Tors­da­gens tra­fikk­av­vik­ling vi­ser med all ty­de­lig­het at norsk vei­in­fra­struk­tur er sår­bar og at det has­ter med å gjen­nom­føre vei­pro­sjek­te­ne i Nye Vei­ers por­te­føl­je, sier Finn Aas­mund Hobbesland, di­rek­tør for plan­pro­ses­ser og sam­funns­kon­takt i det stat­li­ge vei­sel­ska­pet Nye Vei­er

Det er de som skal byg­ge den nye ring­vei­en rundt Kris­tian­sand. Lan­ge køer inn til Kris­ti­an- sand på tors­dag, og folk som kom fle­re ti­mer for sent på jobb, har fått fle­re til å spør­re om når den­ne vei­en kom­mer.

– Vi har med sam­funns­ik­ker­het som en til­leggs­vur­de­ring, men det bes­te gre­pet vi kan ta er å byg­ge raskt og gjø­re fer­dig por­te­føl­gen i lø­pet av 12 år slik at vi har sagt at vi kan, sier Hobbesland.

LITE LØNNSOM

Nye Vei­er skal prio­ri­te­re de strek­nin­ge­ne som er mest sam­funns­øko­no­misk lønn­som­me. Der­for har en ny ring­vei falt helt ne­derst på lis­ten. Den er svært kost­bar, sam­ti­dig som den ikke gir no­en stor ned­kor­ting på reise­ti­den. En be­reg­ning fra tid­li­ge­re i år vi­ser at vei­en vil kos­te 6,1 mil­li­ar­der, mens ring­virk­nin­ge­ne er på fire mil­li­ar­der.

Nye Vei­er skal byg­ge ut alle sine pro­sjek­ter på 20 år. Med det per­spek­ti­vet ri­si­ker­te Kris­tian­sand å ikke få sin ring­vei før fram mot 2036. Men Nye Vei­er me­ner de kan byg­ge ut alle sine pro­sjek­ter i lø­pet av 12 år, gitt at Stor­tin­get god­tar den bom­penge­an­de­len som de har lagt inn i sine ut­byg­gings­pla­ner.

– Hvis det blir en rea­li­tet, når kan da ar­bei­det med en ring­vei star­te?

– Det kan vi ikke spe­ku­le­re i. Yt­re ring­vei er kre­ven­de når det gjel­der kost/nyt­te. Men når alle pro­sjek­te­ne ryk­ker fram, ryk­ker også den­ne fram, sier Finn Aas­mund Hobbesland.

PRIORITERING

– Men kan den­ne type kaos føre til at pro­sjek­tet ryk­ker len­ger fram i køen?

– Jeg tror hel­ler det un­der­stre­ker be­tyd­nin­gen av å byg­ge vei raskt.

Stor­tings­re­pre­sen­tant og med­lem i trans­port­ko­mi­te­en, Åse Michael­sen (Frp), me­ner både Kris­tian­sand og Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne har hatt for lite fo­kus på ny ring­vei og i ste­det sat­set alt på å få til Gart­ner­løk­ka.

– I det øye­blik­ket de sat­set alt på Gart­ner­løk­ka, un­der­gra­ver de også sam­funns­nyt­ten ved Yt­re ring­vei. Had­de de sagt at de vil­le ha Yt­re ring­vei først, had­de det blitt mer at­trak­tivt for Nye Vei­er å prio­ri­te­re det. Det­te as­pek­tet har de ikke tatt helt inn­over seg, sier Åse Michael­sen.

FRYKTER KAOS

Hun spør seg også hva som vil skje med tra­fik­ken gjen­nom byen i en si­tua­sjon der det er full an­leggs­virk­som­het på Gart­ner­løk­ka, mens det ikke er bygd ut ring­vei.

– Jeg frykter at det­te kao­set kun er en for­smak på det som ven­ter da, sier Michael­sen.

Bak­grun­nen for kø og kaos på tors­dag, var pro­ble­mer med de røde ly­se­ne som mar­ke­rer at man ikke kan kjø­re i tun­ne­le­ne gjen­nom by­ene. I for­bin­del­se med ar­beid i tun­ne­le­ne, hol­des nem­lig dis­se stengt nat­tes­tid, mens tra­fik­ken da blir di­ri­gert inn i to felt.

Iføl­ge Sta­tens veg­ve­sen er det ikke plan­lagt å job­be på den­ne må­ten når Gart­ner­løk­ka skal byg­ges ut.

– De fel­te­ne som er der i dag vil være i funk­sjon i hele an­leggs­pe­rio­den. Det er lagt opp til å byg­ge i en rek­ke fa­ser slik at du kan byg­ge uten­for tra­fikk­om­rå­det, sier In­ger Ann Fidje­støl, fun­ge­ren­de av­de­lings­di­rek­tør i Sta­tens veg­ve­sen.

FOTO: STA­TENS VEGESEN

Den nye ring­vei­en som skal kom­me rundt Kris­tian­sand blir svært dyr, sam­ti­dig som den har li­ten nyt­te sam­men­lig­net med and­re vei­pro­sjek­ter. Der­for har den fått lav prio­ri­tet hos Nye Vei­er. Den­ne il­lust­ra­sjo­nen vi­ser en bro som krys­ser Otra nord for Sø­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.