Sjø­san­den skal ikke rø­res

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Sjø­san­den, som er kå­ret til Nor­ges flot­tes­te strand, skal ikke rø­res.

– Sjø­san­den er en vik­tig iden­ti­tet, ikke bare for man­da­lit­te­ne, men for alle i re­gio­nen, sa Ha­rald Øysle­bø (Frp) un­der be­hand­lin­gen av sa­ken i Man­dal by­sty­re tors­dag.

Si­den 1989 har Sjø­san­den Fe­rie­sen­ter dre­vet cam­ping­plas­sen som lig­ger vel en kilo­me­ter fra gå­gata i Man­dal.

Det er Man­dal kom­mu­ne som ei­er grun­nen cam­ping­plas­sen lig­ger på. Nå skal en ny kon­trakt for 30 nye år et­ter 2020 un­der­teg­nes.

I den for­bin­del­se be­stil­te by­sty­ret i fjor en mu­lig­hets­stu­die for å se om om­rå­det kan ut­vik­les vi­de­re for å øke po­pu­la­ri­te­ten både her og Man­dal ge­ne­relt. I for­sla­get var blant et an­net ka­jakk- og bade­sen­ter.

– Vi me­ner at en­hver inn­gri­pen på Sjø­san­den skal ven­te på re­gu­le­rings­pla­nen for Furulun­den og på­føl­gen­de sak om stat­lig vern av om­rå­det, sa Si­gurd Bjørn Kastrud (V). Jon Gun­nar Ask (H) min­ner om at sa­ken vel så mye hand­ler om at om­rå­det i og rundt cam­ping­plas­sen tren­ger en kraf­tig opp­rust­ning.

Det ble fler­tall for å over­late til råd­man­nen å for­hand­le med cam­ping­plas­sen om vi­de­re leie. Men en av for­ut­set­nin­ge­ne er at det ikke skal byg­ges på stran­da.

By­sty­ret me­ner dess­uten at ak­ti­vi­tets­om­rå­det in­nen­for cam­pin­gen skal vur­de­res delt opp og leid ut til uli­ke ak­tø­rer for å ska­pe en økt ak­ti­vi­tets­ut­vik­ling.

ILLUSTRASJON: ASPLAN VIAK

Slik ser ar­ki­tekt­fir­ma­et Asplan Viak for seg at bade- og ka­jakk­an­leg­get kan se ut på den en­den av Sjø­san­den der cam­pin­gen lig­ger. Men det blir det ikke noe av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.