Det er me­nin­gen å åpne igjen på man­dag.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

Hvis alt går et­ter pla­nen, blir de­ler av Tor­vet gitt til­ba­ke til by­ens be­folk­ning på man­dag. Men åp­nin­gen av selve par­ke­rings­hu­set er ut­satt.

– Vi må ta et for­be­hold om at kom­mu­nen ak­sep­te­rer den job­ben som er gjort med å til­bake­føre Tor­vet. Hvis de sier at de er for­nøyd, er det me­nin­gen å åpne Ned­re Torv på man­dag, sier Jon Bjør­gum, dag­lig leder i Torv­par­ke­ring.

Tor­vet ble stengt i sep­tem­ber for to år si­den i for­bin­del­se med byg­ging av par­ke­rings­an­legg un­der bak­ken. Et­ter den tid har åp­nin­gen blitt ut­satt en rek­ke gan­ger. Men nå er hel­le­ne på Ned­re Torv på plass igjen, og det som mang­ler er en sis­te in­spek­sjon fra Kris­tian­sand kom­mu­ne som nå får til­bake­le­vert om­rå­det.

– Hvis alt er greit, er pla­nen å åpne den de­len som blir brukt til Som­mer på Tor­vet. Vi hå­per kva­li­te­ten er så bra at vi får åp­net det igjen, sier Rag­nar Even­sen, tek­nisk di­rek­tør i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

FORSINKELSER

Det er li­ke­vel bare de­ler av Tor­vet som åp­nes nes­te uke. På Øv­re Torv er ikke ar­bei­det av­slut­tet, og iføl­ge Jon Bjør­gum blir ikke gjer­de­ne her fjer­net før nær­me­re 1. juli.

Un­der bak­ken er det også en del ar­beid som gjen­står, og Jon Bjør­gum kan ikke opp­gi en dato for åp­ning. Han an­slår at det åp­ner i midt­en av juli.

– Det er fort­satt litt usik­kert. Det er en del ting som ikke har gått vår vei, sier han.

Han nev­ner blant an­net at det skal leg­ges et spe­sial­gulv i par­ke­rings­hu­set, og at det­te in­ne­bæ­rer at in­gen and­re hånd­ver­ke­re kan være til ste­de. Det be­tyr at inn­spur­ten tar len­ger tid enn plan­lagt.

– Vi vil være helt sik­re på at alt er i tipp topp stand. Da får vi hel­ler ven­te en uke med åp­nin­gen, sier Bjør­gum.

FOLKE­FEST

Som Fædre­lands­ven­nen skrev ons­dag, har Kris­tian­sand satt av 700.000 kro­ner til tre ar­ran­ge­men­ter som skal mar­ke­re at by- ens be­folk­ning igjen kan bru­ke Tor­vet.

Det star­ter med en folke­fest 16. au­gust der pro­gram­met ennå ikke er of­fent­lig­gjort. Til høs­ten skal Dark Sea­son set­te opp et stort telt på Tor­vet for sitt ho­ved­ar­ran­ge­ment. Oppun­der jul flyt­tes jule­mar­ke­det til Øv­re Torv der det også vil være is­bane.

FOTO: KJE­TIL REITE

Gjer­det rundt Tor­vet har ikke vært spe­si­elt po­pu­lært. Men snart skal det bort et­ter nes­ten to år. På bil­det pas­se­rer Ida Aure­bekk, Marthe Fos­se og Vil­de Åbø det som fort­satt er en bygge­plass.

FOTO: KJE­TIL REITE

Det er den­ne de­len av Tor­vet som skal åp­nes først. Øv­re Torv åp­ner ikke før nær­me­re juli, mens selve par­ke­rings­hu­set åp­ner i midt­en av juli.

FOTO: KJE­TIL REITE

Ar­bei­de­ne på Tor­vet star­tet i au­gust 2015. Åp­nin­gen av Tor­vet har blitt ut­satt en rek­ke gan­ger et­ter den gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.