Byg­ger ny Ose-bru til 40 mil­lio­ner kro­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

Tak­ket være den kom­men­de vann­fab­rik­ken på Au­stad, på øst­si­den av Otra ved Ose, får nå den sma­le Ose bru av­løs­ning.

– Det lig­ger 20 mil­lio­ner kro­ner in­ne i hand­lings­plan for fyl­kes­vei­er i 2022. På grunn av byg­gin­gen av vann­fab­rik­ken ved fyl­kes­vei 323 kan det godt hen­de at brua over Otra ved Ose kom­mer før. 20 mil­lio­ner kro­ner er om lag halv­par­ten av det brua vil kos­te. Den and­re halv­par­ten for­ut­set­ter vi at Bygland kom­mu­ne og ut­byg­ger av vann­fab­rik­ken tar, sier av­de­lings­di­rek­tør for Aust-ag­der vei­av­de­ling, Er­ling Jo­nas­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Bygland-ord­fø­rer Leiv Rygg, sier til Fædre­lands­ven­nen at 40 mil­lio­ner kro­ner var i over­kant av hva han had­de hå­pet. Han sier at når de en­de­li­ge tal­le­ne kom­mer på bor­det, så må kom­mu­nen set­te seg til for­hand­lings­bor­det med de ak­tu­el­le ak­tø­re­ne.

FRA 1952

I dis­se da­ger fore­tar Sta­tens Veg­ve­sen grunn­bo­rin­ger i Otra ved den gam­le henge­brua fra 1952. Det­te er et ledd i pro­sjek­te­rings­ar­bei­det, som igjen be­reg­ner kost­na­de­ne.

– Jo len­ger spenn vi tren­ger, desto dy­re­re blir det, sier Jo­nas­sen.

Det har i man­ge år vært et sterkt øns­ke fra tra­fi­kan­ter nord i Bygland om ut­bed­ring av brua over Otra ved Ose. Brua er så smal at brøyte­trak­to­ren har pro­ble­mer med å pas­se­re. Sto­re laste­bi­ler og bus­ser kom­mer hel­ler ikke over. Ose-brua er ei gam­mel henge­bru som ikke er di­men­sjo­nert for da­gens trans­port­be­hov.

60 TONNS AKSELTRYKK

Den nye brua vil tåle 60 tonns akseltrykk.

Leng­den på brua blir om­lag som gam­le-brua – 76 me­ter, el­ler noe len­ger, opp­ly­ser Jo­nas­sen.

Jo­nas­sen sier at også til­komst- og av­kjø­rings­vei­en til riks­veg 9 må leg­ges om. I dag er den tra­fikk­far­lig og vans­ke­lig. Det­te er kost­nads­be­reg­net til to mil­lio­ner kro­ner og vil bli fi­nan­siert via stat­li­ge mid­ler.

Krys­set på øst­si­den av brua, der vei­en går sør­over til Åraks­bø, kan også bli ut­bed­ret.

Bygland kom­mu­ne er i dag i gang med re­gu­le­rings­pla­nen for bru-om­rå­det.

Den nye brua kan være fer­dig om et par år.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Grunn­bo­rin­ge­ne i for­bin­del­se med den nye brua over Otra ved Ose er i full gang. Riks­vei 9 i bak­grun­nen der vei­krys­set også må for­nyes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.