Ey­de-klyn­gen no­mi­nert

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Ey­de-klyn­gen er no­mi­nert til Nor­disk Råds Miljø­pris for ar­bei­det mot et av­falls­fritt sam­funn.

– Jeg er stolt av at vi blir no­mi­nert til en så pre­sti­sje­fylt pris. Det gir in­spi­ra­sjon til vi­de­re ar­beid, sier dag­lig leder av Ey­de-klyn­gen, He­le­ne Falch Fl­ad­mark, i en presse­mel­ding.

Tema for Nor­disk Råds miljø­pris 2017 er «det av­falls­frie sam­funn». Ey­de-klyn­gen er no­mi­nert for­di klyn­gen sam­let bi­drar til at na­sjo­na­le, nor- dis­ke og glo­ba­le miljø­am­bi­sjo­ner kan nås.

– In­du­stri­be­drif­te­ne i Ey­de-klyn­gen går foran og vi­ser hvil­ken rol­le in­du­stri­en spil­ler med hen­syn til å ut­vik­le nye verdi­kje­der og for­ret­nings­om­rå­der ved å mak­si­me­re ver­di­en av be­drif­te­nes rå­ma­te­ria­ler, av­fall og side­strøm­mer. Det­te styr­ker be­drif­te­nes kon­kur­ranse­kraft, sier Ole Bør­ge Yttre­dal, di­rek­tør i Norsk In­du­stris ener­gi- og miljø­av­de­ling i sam­me presse­mel­ding.

Pri­sen de­les ut i no­vem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.