Bel­la Bam­bi – vil hun over­le­ve hos Anet­te?

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Mor ble på­kjørt og drept. I gres­set lå Bel­la Bam­bi, tro­lig un­der ett døgn gam­mel. Nå har hun fått livs­hjelp i 18 da­ger på en gård i Hornnes.

– Du må skri­ve med så sto­re bok­sta­ver du kan at in­gen må ta med hjem vil­le dyr: det går som re­gel helt galt, sier inne­ha­ver av Evi­den­sia Evje, dyr­lege Dag Sit­je.

Men: Da folk kom inn­om kli­nik­ken hans med rå­dyr­kal­ven Bel­la Bam­bi, grei­de han ikke å si ja til av­li­v­ning.

– Jeg viss­te at de som var vil­li­ge til å over­ta an­sva­ret for kal­ven vir­ke­lig har kunn­skap om hva de gjør. Jeg sa ald­ri ja, men jeg grei­de ikke si nei hel­ler, sier Sit­je

Han er im­po­nert over hva «mød­re­ne» Lin­da Vra­num og dat­te­ren Anet­te Vra­num har fått til.

TVERRVENDER

– Er hun ikke fin, ro­per Anet­te i det vi kom­mer inn på tu­net på små­bru­ket på Hornnes.

Bel­la Bam­bi kom­mer hop­pen­de over ve­ran­da­en. Da hun mer­ker en ny lukt og stem­me tverrvender hun og lø­per vekk.

– Det er jeg glad for. Nå blir det vondt for deg å fil­me, men vi vil ha hen­ne vill. Dess red­de­re for frem­me­de, dess bed­re, sier mam­ma Lin­da Vra­num.

MAT HVER AN­NEN TIME

Den dyre­kjæ­re kvin­nen be­gyn­ner å bli sli­ten. 18 da­ger har hun pas­set på det lil­le rå­dy­ret. Of­te­re enn hver and­re time må Bel­la Bam­bi ha mat fra flas­ke. 12 til 20 gan­ger i døg­net, litt av­hen­gig av form. De­hydre­ring er den størs­te trus­se­len.

– Det­te er ikke en jobb for ro­man­ti­ke­re, men for oss som vet hva vi gjør, sier Lin­da.

Frem­de­les er sjan­se­ne vel så sto­re for at det går galt, som bra. Men det er et godt tegn at vek­ta er dob­let til rett over to kilo.

– Hun har fått noe mors­melk i seg før mo­ren på på­kjørt og drept, men langt fra nok til at anti­stof­fe­ne er på plass. Hun var mak­si­malt to døgn da hun ble fun­net, for­tel­ler Lin­da Vra­num.

Fa­ren for in­fek­sjon er stor.

LITT AV EI BLANDING

– Hva fôrer du med?

– Lamme­godt-pul­ver, blan­det med egge­plom­me, tran og flø­te. Jeg blan­der inn ur­ter fra sko­gen, ur­ter jeg vet hjorte­dyr spi­ser mye av, for ek­sem­pel vier, for­tel­ler Lin­da Vra­num.

Hun øns­ker ikke at Bel­la Bam­bi skal bli for tam.

– Må­let er at hun skal bli mind­re og mind­re trygg på folk. Vi ten­ker å ha hen­ne her til nes­te vår. Da er må­let at hun selv for­la­ter oss, sier Lin­da Vra­num.

HOLD DEG VEKK!

Hva skal folk gjø­re hvis de kom­mer over en bitte­li­ten kalv i sko­gen som vir­ker for­latt?

– Gå ro­lig vekk, for i ni av ti til­fel­ler har mor gitt kal­ven be­skjed om å lig­ge stil­le, sier dyr­lege Sit­je.

Sam­ti­dig vil mor løpe vekk for å av­le­de opp­merk­som­he­ten. Kal­ve­ne kan lig­ge i time­vis å tryk­ke.

Dag Sti­je kon­trol­le­rer Bel­la Bam­bi ei gang i uka. På Face­bo­ok­si­de­ne til Evi­den­sia Evje leg­ger han ut jevn­li­ge opp­da­te­rin­gen Bel­la Bam­bi.

– Vi får håpe det­te en­der bra, sier han.

FOTO: ODD-INGE ULEBERG

Anet­te Vra­num og Bel­la Bam­bi, en rådyrkalv på 2,5 uker som lå i vei­kan­ten på Se­num. Mo­ren var kjørt ihjel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.