Sterk kri­tikk av skole­sprekk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Flykt­nings­ko­len ble langt over tre gan­ger så dyr som by­sty­ret had­de trodd.

Kjøp og oppus­sing av flykt­nings­ko­len i Man­dal var be­reg­net til fem mil­lio­ner kro­ner. Slutt­reg­nin­gen ble 17,8 mil­lio­ner kro­ner.

Kom­mu­nen kjøp­te byg­get uten å sjek­ke til­stan­den. Da eks­per­ter un­der­søk­te det fant de så sto­re fukt- og råte­ska­der at de an­be­fal­te riv­ning for­di det var for dyrt å re­no­ve­re.

Men der­som kom­mu­nen skul­le ha byg­get nytt, måt­te det også byg­ges en gan­gog syk­kel­bro over Frid­tjof Nan­sens vei til 30 mil­lio­ner kro­ner, noe kom­mu­nen ikke ha råd til.

De­ler av Høy­re og Frp vil­le ikke god­kjen­ne ad­mi­ni­stra­sjo­nens slut­t­rap­port om skole­kjø­pet og kom med for­slag om sterk kri­tikk for mang­len­de in­for­ma­sjon til by­sty­ret, mang­len­de vur­de­ring av byg­nin­gens tek­nis­ke til­stand og et uav­klart areal­be­hov ved kon­trakts­inn­gå­el­se.

Det­te rant li­ke­vel i san­den da det­te ble ned­stemt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.