Da min beste­venn i Sy­ria ble drept, ring­te hans far meg for å få vite om jeg had­de snak­ket med ham. Jeg satt på mot­ta­ket på Bygland, og had­de hørt hva som had­de skjedd. Jeg viss­te ikke hva jeg skul­le si.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Mo­ham­med har opp­levd å mis­te fle­re av sine nær­mes­te ven­ner, og and­re fa­mi­lie­med­lem­mer, både i Irak og Sy­ria. Han sier han har sett fle­re av dem bli drept, uten å kun­ne gjø­re noe som helst.

Et av of­re­ne i mai i år, var Mo­ham­meds tid­li­ge­re stu­die­venn­in­ne og hen­nes ekte­mann. Hun var gra­vid, og ble vold­tatt og drept av IS, skrev Mo­ham­med på Face­bo­ok. Li­ke­ne de­res ble brent et­ter hen­ret­tel­sen.

– Jeg grå­ter og fø­ler meg hjelpe­løs når jeg hø­rer hva som skjer. Det enes­te jeg kan si er kon­do­le­rer. Da min beste­venn i Sy­ria

FOTO: PRIVAT

Mo­ham­med mens han hol­der ett av fle­re fore­drag i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.