For­enk­let be­slut­ning­s­kje­de

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Re­gje­rin­gen for­enk­ler og for­kor­ter be­slut­ning­s­kje­den når po­li­ti­et skal be om bi­stand fra For­sva­ret.

– I den gam­le ord­nin­gen var det en lang sløy­fe i to de­par­te­ment og po­li­ti­et og For­sva­ret. Nå kan en po­liti­mes­ter mel­de di­rek­te fra om be­hov for bi­stand til For­sva­rets ho­ved- kom­man­do, sier for­svars­mi­nis­ter Ine Erik­sen Sørei­de (H).

Sam­ti­dig gjør re­gje­rin­gen det klart at det er po­li­ti­et som skal ha an­sva­ret for ope­ra­sjo­nen. Også ved bi­stand til ma­ri­tim kon­tra­ter­ror er det po­liti­sje­fen som an­mo­der om bi­stand og set­ter ram­me­ne for opp­dra­get. For­sva­ret gis opp­ga­ven med å lede og gjen­nom­føre ope­ra­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.