Jury­ord­nin­gen opp­he­vet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

I stats­råd fre­dag ble det be­slut­tet å end­re straffe­pro­sess­lo­ven sånn at jury­ord­nin­gen blir opp­he­vet.

Lov­end­rin­gen fø­rer til at de al­vor­ligs­te straffe­sa­ke­ne i lag­manns­ret­ten skal av­gjø­res av en med­doms­rett med to fag­dom­me­re og fem med­dom­me­re, og ikke av en jury slik som i dag.

– Den nye ord­nin­gen iva­re­tar lek­manns­ele­men­tet på en god måte, og sik- rer en bed­re ut­nyt­ting av dom­sto­le­nes res­sur­ser. Ord­nin­gen vil dess­uten iva­re­ta retts­sik­ker­he­ten på en bed­re måte når av­gjø­rel­sen av skyld­spørs­må­let i alle straffe­sa­ker vil bli gitt en grun­dig be­grun­nel­se, sier jus­tis- og be­red­skaps­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen (Frp).

Det­te blir sam­men­set­nin­gen også ved be­hand­ling av full­sten­di­ge an­ker og i an­ker over av­gjø­rel­ser om straff el­ler straffe­retts­lig sær­re­ak­sjon for lov­brudd som et­ter lo­ven kan med­føre feng­sel i mer enn seks år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.