❞ At så man­ge oppe­gå­en­de men­nes­ker kun­ne gå med på så mye de ikke for­stod rekke­vid­den av, er utro­lig.

Det lig­ger ikke an til noe er­stat­nings­søks­mål fra Returkraft mot Nor­dea. Men ban­ken har inn­gått for­lik et­ter de fa­mø­se rente­av­ta­le­ne, og nå­væ­ren­de styre­le­der Stein A. Han­ne­vik er ikke nå­dig i om­ta­len av Re­tur­krafts egen opp­tre­den.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RUNE ØIDNE REINERTSEN

– Fi­nan­si­el­le in­stru­men­ter av den­ne ty­pen er ikke noe for ukyn­di­ge. For­står du ikke hva det drei­er seg om, så må du si nei!

Stein A. Han­ne­vik er selv mange­årig bank­sjef, nå styre­le­der i Spare­ban­ken Sør. Men når han står i Returkraft AS’ au­di­to­ri­um på Lange­myr i Kris­tian­sand og snak­ker med al­vor­lig stem­me om «multi­kan­sel­ler­ba­re rente­bytte­av­ta­ler», så er det i egen­skap av å være fersk styre­le­der i Returkraft. Pa­ral­lelt med at han har gravd seg ned i his­to­ri­en rundt sel­ska­pets fa­mø­se rente­av­ta­ler med Nor­dea (se fakta­ram­me), har Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma også le­vert gransk­nings­rap­port og an­be­fa­lin­ger.

– At Re­tur­krafts sty­re vil­le sik­re sel­ska­pet og for­bru­ker­ne mot rente­opp­gang på en stor gjeld i 2008, da fi­nans­mar­ke­det var helt i ula­ge, var et akt­ver­dig mo­tiv. Og in­gen kun­ne for­ut­se hvor langt ned ren­ta skul­le hav­ne. Men det som skjed­de etter­på – gjen­nom­fø­rin­gen – var klan­der­ver­dig. At så man­ge oppe­gå­en­de men­nes­ker kun­ne gå med på så mye de ikke for­stod rekke­vid­den av, er utro­lig, opp­sum­me­rer Han­ne­vik.

IKKE NOE SØKSMÅL

Og for å hop­pe litt leng­re ut i hans nøye for­be­red­te rede­gjø­rel­se:

– Sty­rets an­be­fa­ling over­for ge­ne­ral­for­sam­ling og kon­troll­ko­mi­té er ikke å gå til er­stat­nings­søks­mål mot Nor­dea, ei hel­ler mot Ernst & Young-re­vi­so­ren som var sen­tral råd­gi­ver da be­slut­nin­ge­ne ble tatt. (Og som si­den er byt­tet ut, red.anm.) Sty­ret kland­rer EY for både dår­lig råd­giv­ning og re­vi­sjon, men for det førs­te vil det være kre­ven­de å do­ku­men­te­re di­rek­te for­bin­del­se til et øko­no­misk tap, for det and­re vil et krav være for­el­det. Når det gjel­der Nor­dea, har ban­ken og Returkraft inn­gått for­lik. Nor­dea har fra­sagt seg vis­se ret­tig­he­ter knyt­tet til to lø­pen­de rente­av­ta­ler. I til­legg har ban­ken re­du­sert ren­ten på Re­tur­krafts lån fra 3,13 pro­sent til 3,012 pro­sent. Nå leg­ger vi det­te bak oss og går vi­de­re sam­men, sier Stein A. Han­ne­vik.

NYANSERER

Som kjent an­slås rente­bin­din­gen som Returkraft gikk inn på i 2008, å kos­te 335 mil­lio­ner kro­ner mer enn en av­ta­le med fly­ten­de ren­te vil­le ha gjort. Men i til­legg til å vise for­stå­el­se for mo­ti­vet bak bin­ding­be­slut­nin­gen, nyanserer Han­ne­vik også kon­se­kven­se­ne.

– Kall det gjer­ne hell i uhell. Men fak­tisk har rente­bytte­av­ta­le­ne gjort for­skjel­len mel­lom fast og fly­ten­de ren­te mind­re enn de vil­le ha vært med en «ekte» fast­rente­av­ta­le, for­tel­ler han.

– Hva vil du li­ke­vel si om en bank som mar­keds­fø­rer sli­ke rente­av­ta­ler?

– Jeg kan bare sva­re at i min tid i Pluss­bank og Spare­ban­ken Sør, har vi ikke gjort det. Pro­duk­te­ne frem­står som ikke for­ståe­li­ge, som spe­ku­la­ti­ve. Un­der­veis i den­ne pro­ses­sen bur­de man­ge ha ruk­ket opp hån­den og spurt «Er det­te i tråd med rente­stra­te­gi­en vår»? Når vi nå har inn­gått for­lik med Nor­dea, lig­ger det imid­ler­tid en er­kjen­nel­se bak av at beg­ge par­ter har opp­trådt klan­der­ver­dig – Returkraft gjen­nom ikke å skjøn­ne hva sel­ska­pet gikk inn på, Nor­dea ved ikke å fra­råde pro­duk­tet.

– Hva har det sis­te halv­årets opp­ryd­nings­pro­sess kos­tet?

Øko­nomi­sjef Lars Erik Harv får klar­sig­nal til å sva­re:

– Over to mil­lio­ner kro­ner. Stein A. Han­ne­vik leg­ger til: – Pluss mas­se tids­bruk in­ternt.

IKKE PERSONLIGE SØKSMÅL

Klu­ge Ad­vo­kat­fir­mas len­ge imøte­set­te rap­port åp­ner med å opp­ly­se om at den drei­er seg om mu­lig, øko­no­misk an­svar for tid­li­ge­re styre­med­lem­mer og både tid­li­ge­re og nå­væ­ren­de, dag­li­ge leder.

Per­sone­ne som trek­kes fram er førs­te styre­le­der Bjar­ne Ug­land, se­ne­re styre­le­der Eric Ed­ward «Ed» Hen­rik­sen, førs­te dag­li­ge leder Si­gurd Tvedt og da­gens adm. dir. Odd Ter­je Dø­vik.

Et nøk­kel­ut­sagn i rap­por­ten er det­te:

«I lys av den in­for­ma­sjon som dag­lig leder, sty­rets leder og øv­ri­ge styre­med­lem­mer fikk tid­lig i 2008 om rente­de­ri­va­te­nes egen­ska­per og even­tu­el­le ne­ga­ti­ve ef­fek­ter, så må sty­ret en­ten ikke ha for­stått in­for­ma­sjo­nen de mot­tok, el­ler så var det and­re hen­syn som re­elt ble til­lagt stør­re vekt på det da­væ­ren­de tids­punk­tet, nem­lig re­du­ser­te fi­nans­kost­na­der i bygge­pe­rio­den.»

UTEN GRUNNLAG

Kon­klu­sjo­nen blir at det ikke er grunnlag for er­stat­nings­krav, pluss at et even­tu­elt krav vil­le være for­el­det.

Slik inn­le­des av­snit­tet: «Vår gjen­nom­gang vi­ser at Ug­land, Tvedt, Hen­rik­sen og Dø­vik kan ha opp­trådt uakt­somt ved ut­øvel­sen av de­res verv i hen­holds­vis 2008 og 2011. Tro­lig kan det der­med etab­le­res et an­svars­grunn­lag i den for­bin­del­se. Det fore­lig­ger imid­ler­tid ikke et øko­no­misk tap for Returkraft, og hel­ler ikke no­en ade­kvat år­saks­sam­men­heng mel­lom de an­svars­be­tin­gen­de hand­lin­ger og det på­før­te øko­no­mis­ke tap, da en skjer­pet akt­som­het hos de nevn­te et­ter vår opp­fat­ning li­ke­vel vil­le med­ført at Returkraft had­de fått en mer­kost­nad gjen­nom al­min­ne­lig rente­sik­ring (...)»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.