Det­te sier de fire:

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RUNE ØIDNE REINERTSEN

Hver av de fire har gitt sine til­svar til om­ta­len de er blitt til del. Her sak­ses no­en små ut­drag fra til dels me­get lan­ge do­ku­men­ter:

tek­nisk for­hold som var for­an­led­nin­gen til opp­rul­lin­gen av rente­sa­ken, red.anm.) er det vans­ke­lig å inn­hen­te kunn­skap om noe man ikke har kjenn­skap om. Sær­lig når man stil­ler spørs­mål i mø­ter med OTD

(Odd Ter­je Dø­vik, red.anm.) og øko­nomi­sjef som­mer­en 2010, og får svar om at det ikke var vik­ti­ge og ve­sent­li­ge ting ved­rø­ren­de sel­ska­pet som jeg må informeres om når det gjel­der hms, kva­li­tet, ri­si­ko, øko­no­mi, juss el­ler and­re ut­ford­rin­ger».

Hen­rik­sen vi­ser også til to kon­kre­te låne­av­ta­ler fra hans tid og skri­ver at han had­de fått be­kref­tet at de løp med or­di­nær rente­bin­ding.

SI­GURD TVEDT:

«(...) Det var vel­dig vik­tig å be­gren­se over­skri­del­ser av bygge­bud­sjet­tet (og fi­nan­sie­rin­gen). (...)

Jeg opp­fat­tet ikke det­te som spe­ku­la­sjon el­ler at det had­de ne­ga­ti­ve, øko­no­mis­ke ef­fek­ter for Returkraft. Det­te var en svært tur­bu­lent pe­rio­de i fi­nans­mar­ke­de­ne, og vi øns­ket pri­mært å ha kon­troll på ren­te­ne i bygge­ti­den. (...) Rente­st­ra- te­gi­en var en sen­tral del av sty­rets ar­beid og ikke de­le­gert til meg som dag­lig leder. (...) Sett i etter­tid vil­le den rik­ti­ge løs­nin­gen et­ter bygge­pe­rio­den vært å vel­ge 100 pro­sent fly­ten­de ren­te og latt hus­hold­nin­ge­ne bære ri­si­ko­en der­som ren­ten had­de fort­satt på et ve­sent­lig høy­ere nivå enn det vi had­de lagt til grunn i bud­sjett­ar­bei­det før in­ves­te­rings­be­slut­nin­gen. (...)»

ODD TER­JE DØ­VIK:

«(...) Jeg valg­te ikke et pro­dukt, men vi­dere­for­mid­let og an­be­fal­te et til­bud jeg mot­tok fra Nor­dea (...) og fikk styre­le­ders til­slut­ning (...) Klu­ge fin­ner i sin opp­sum­me­ring å be­brei­de meg for ikke å ha satt meg godt nok inn i de ak­tu­el­le pro­duk­te­nes egen­ska­per. Det­te har jeg tatt selv­kri­tikk for. Sam­ti­dig kan jeg ikke ak­sep­te­re at det­te an­sva­ret ute­luk­ken­de skul­le være mitt, og det er et po­eng som Klu­ges rap­port på fle­re punk­ter un­der­støt­ter. Det er også et mo­ment at ad­mi­ni­stra­sjo­nen støt­te seg på tun­ge, pre­sump­tivt kom­pe­ten­te eks­ter­ne fag­mil­jø­er når rente­for­ret­nin­ge­ne ble av­talt, for å kva­li­tets­sik­re pro­ses­se­ne og un­der­byg­ge sty­rets be­slut­nings­grunn­lag. (...)»

Ed Hen­rik­sen had­de so­lid bak­grunn fra pro­sess­in­du­stri da han gikk inn som styre­le­der.

Odd Ter­je Dø­vik har vært Re­tur­krafts ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør si­den 2009.

Si­gurd Tvedt var Re­tur­krafts førs­te, dag­li­ge leder.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.