Sa­ken

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Returkraft AS’ rente­av­ta­ler med Nor­dea

● Of­fent­lig eide Returkraft AS, som tar i mot og be­hand­ler av­fall, har inn­gått om­fat­ten­de og kom­pli­ser­te rente­bytte­av­ta­ler med Nor­dea. Iføl­ge Kom­mune­re­vi­sjo­nen med­fø­rer det an­slåt­te 335 mil­lio­ner kro­ner i mer­kost­nad, sam­men­lig­net med hva en van­lig låne­av­ta­le med fly­ten­de ren­te vil­le ha kos­tet.

● Per ut­gan­gen av 2016 var gjen­stå­en­de kost­nad 148 mil­lio­ner kro­ner.

● I gransk­nings­rap­por­ten fra Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma sies blant an­net at «Pro­duk­tets ka­rak­ter inne­hol­der kla­re ele­men­ter av spe­ku­la­sjon i frem­ti­dig rente­ut­vik­ling fra Re­tur­krafts side».

● Via re­no­va­sjons­sel­ska­pe­ne, som er Re­tur­krafts kun­der, for­de­les den to­ta­le reg­nin­gen på et sted rundt 120.000 hus­stan­der på Ag­der. Av­run­det blir det 2800 kro­ner per hus­stand. Sp­res sum­men ut over ti år, blir det 280 kro­ner per år og hus­stand. Leg­ges 15 år til grunn, blir det 187 kro­ner per år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.