– Vi har øko­no­mi og vil­je til å ryd­de opp

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no -

Sør Bo­lig sier det ikke er rik­tig at de har mis­tet an­svars­ret­ten, og opp­ly­ser at de har vil­je og øko­no­mi til å ret­te opp i sa­ke­ne Fædre­lands­ven­nen har om­talt.

I fle­re ar­tik­ler har Fædre­lands­ven­nen, Aust Ag­der Blad, Tvede­strands­pos­ten, og Ag­der­pos­ten om­talt pro­sjek­ter som Sør Bo­lig Eien­dom AS er in­volvert i.

– Vi vil for­sik­re alle våre kun­der om at alle mang­ler vil bli ret­tet så raskt som mu­lig. Sør Bo­lig har for­stå­el­se for at kun­der sy­nes det­te har tatt for lang tid. Det­te vil vi be­kla­ge på det ster­kes­te. Det er vårt an­svar å ryd­de opp i, og vi for­sik­rer at vi både har vil­je og øko­no­mi til å ord­ne for­hol­de­ne, opp­ly­ser Sør Bo­lig i en presse­mel­ding.

– FEIL I OVERSKRIFT

Sør Bo­lig går i ret­te med en av Fædre­lands­ven­nens fire tid­li­ge­re ar­tik­ler. Avi­sen har blant an­net skre­vet at Sør Bo­lig mis­ter an­svars­rett for å byg­ge bo­li­ger og at Sør Bo­lig ikke får byg­ge i Kris­tian­sand. – Det­te er po­si­tivt feil og opp­følg­ning vil bli fore­tatt over­for Pres­sens Fag­li­ge Ut­valg (PFU), opp­ly­ser sel­ska­pet i presse­mel­din­gen. De har kla­get avi­sen inn til PFU.

Det kor­rek­te er at Sør Bo­lig er blitt vars­let om at kom­mu­nen vil trek­ke an­svars­ret­ten. Det­te har Sør Bo­lig til­svars­frist på til 28. juni.

– Vi har hver­ken mis­tet an­svars­ret­ten el­ler blitt nek­tet å byg­ge. Hvor­vidt sli­ke ut­ta­lel­ser skyl­des uvi­ten­het om re­gel­ver­ket, øns­ke om spiss­for­mu­le­ring det ikke er dek­ning for el­ler beg- ge de­ler, vi­tes ikke. Dår­lig jour­na­lis­tisk hånd­verk er det i alle fall, ut­tryk­ker sel­ska­pet i presse­mel­din­gen som er sendt ut av di­rek­tør Re­my Die­de­riks på veg­ne av Sør Bo­lig.

Der­som kom­mu­nens var­sel om til­bake­kal­lel­se trår i kraft vil Sør Bo­lig mis­te sine lo­ka­le an­svars­ret­ter i Kris­tian­sand. Men det kan også ende med for ek­sem­pel en ad­var­sel.

Di­rek­tør Re­my Die­de­riks opp­ly­ser at de ikke har gitt de­res for­mel­le svar til kom­mu­nens var­sel ennå, men vil gjø­re det i god tid før fris­ten 28. juni.

– Men vi har dia­log med kom­mu­nen om de om­tal­te punk­te­ne, og de umid­del­ba­re til­ta­ke­ne er løst, hev­der Die­de­riks.

VIL RET­TE ALT

Sør Bo­lig sier de vil ret­te samt­li­ge for­hold som blir på­pekt ved Brå­vann Pla­tå i Kris­tian­sand. Det er i for­bin­del­se med den­ne kon­flik­ten Sør Bo­lig har fått var­sel om at kom­mu­nen vil fra­ta dem lo­kal an­svars­rett.

– Sør Bo­lig tar på in­gen måte lett på et slikt for­hånds­var­sel og er­kjen­ner at vi har kom­met bak­på et­ter at en un­der­le­ve­ran­dør gikk kon­kurs. An­sva­ret hvi­ler imid­ler­tid helt og hol­dent på oss. Våre kun­der skal ikke bli ska­de­li­den­de som føl­ge av det­te, opp­ly­ser sel­ska­pet. SB vil ikke kom­mu­ni­se­re med sine kun­der gjen­nom media, men di­rek­te med den det gjel­der. – Media, som i sin iver et­ter å få sen­sa­sjo­nelt preg på sine ar­tik­ler, fa­rer med usann­he­ter el­ler i bes­te fall gro­ve unøy­ak­tig­he­ter bi­drar til lite an­net enn yt­ter­li­ge­re å øke kon­flikt­ni­vå­et, me­ner sel­ska­pet.

IKKE AVGJORT

Sjef­re­dak­tør i Fædre­lands­ven­nen Ei­vind Ljø­stad svarer slik på kri­tik­ken.

– Det over­ras­ker meg ikke at det kom­mer kri­tikk fra Sør Bo­lig mot oss i den­ne sa­ken. Vi har pub­li­sert fle­re vel­do­ku­men­ter­te sa­ker der bygge­fir­ma­et har møtt sterk kri­tikk for fle­re av de­res pro­sjek­ter. Det er rik­tig som Sør Bo­lig skri­ver at sa­ken ikke er avgjort ennå og vi tok litt hardt i i den tit­te­len. Men det er in­gen tvil om at kom­mu­nen har brukt en re­ak­sjons­form som er me­get ty­de­lig, sier Ljø­stad.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Sør Bo­ligs ho­ved­kon­tor i Arendal

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Sør Bo­ligs pro­sjekt på Brå­vann Pla­tå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.