Det er no­en de­bat­ter jeg helt ær­lig me­ner vi bur­de lagt bak oss for len­ge si­den, og der mine egne me­nin­ger er urok­ke­li­ge.

Faedrelandsvennen - - MENING -

til­hen­ger av kvin­ners rett til å be­stem­me selv, ser jeg at en kom­bi­na­sjon av «abort» og «fest» kan­skje ikke klin­ger sær­lig godt. Men jeg skjøn­ner hvor­for det duk­ker opp. Sørge­marsj er et vold­somt be­grep. Og en fest er rett og slett bare det mot­sat­te av det.

●● De to ar­ran­ge­men­te­ne er be­teg­nen­de for re­to­rik­ken. Det er vans­ke­lig å se for seg en enig­het når ut­gangs­punk­tet er sørge­marsj ver­sus par­ty. Der den ene ser kvinne­fri­gjø­ring, ser den and­re masse­drap. Der den ene ser et uøns­ket em­bryo, ser den and­re et full­ver­dig liv. Det vir­ker gans­ke håp­løst å fin­ne ut av det, og jeg inn­røm­mer glade­lig at det litt for fort går i svart når jeg hø­rer Nes­sa pro­te­ste­re mot det jeg me­ner er helt grunn­leg­gen­de kvinne­ret­tig­he­ter. Det som i ut­gangs­punk­tet er et svært kom­plekst etisk spørs­mål, har med ti­den blitt re­du­sert til en skyt­ter­gravs­krig der det til­syne­la­ten­de er vel så vik­tig å stø­te mot­stan­de­ren, som å nær­me seg hver­and­re.

●● Jeg tror li­ke­vel, op­ti­mist som jeg er, at det er en ting de fles­te kan enes om, selv jeg og Lud­vig: Det er in­gen som øns­ker seg fle­re abor­ter. De sis­te åre­ne har an­tal­let sun­ket, og det bør være gode nyheter for alle. Det vi bør gjø­re nå, er å fin­ne ut hvor­dan vi kan få den tren­den til å fort­set­te. Per­son­lig tror jeg ikke sva­ret lig­ger i hver­ken sørge­marsj el­ler fest.

●● Så om vi hel­ler kan ta den de­bat­ten, er jeg med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.