In­ter­nett er fak­tisk en flopp

Net­tet snø­rer seg, og det snø­rer seg om deg, dine me­nin­ger og dine hand­lin­ger.

Faedrelandsvennen - - MENING - Sven egil Om­dal som­dal@gmail.com Følg på Twit­ter.com/svel­le

in­ter­nett er kom­met for å bli, sier folk – med et ør­lite håp om at no­en ikke har hørt spø­ken før. De tar feil. In­ter­nett – slik vi kjen­ner det – er på vei ut. Gjør klar for noe helt an­net, og mye ver­re.

«Hvis du tror du er ver­dens­bor­ger, er du ikke bor­ger noe sted», sa There­sa May på de kon­ser­va­ti­ves lands­møte i fjor. Slik ten­ker hun om in­ter­nett også. Der­for for­be­re­der hun et di­gi­talt brexit. I ste­det for The World Wi­de Web vil hun ha et UK Wi­de Web som hun kon­trol­le­rer.

I lø­pet av de sis­te 20 åre­ne er net­tet blitt mono­po­li­sert av en hånd­full sel­ska­per som er blitt så enor­me at re­gje­rin­ge­ne har inn­sett at de må tøy­les før det er for sent. Men, som ofte skjer når re­gu­le­rings­lys­ten tar over­hånd: medi­si­nen er ver­re enn syk­dom­men. P ar­ti­pro­gram­met som There­sa May nå skal re­gje­re et­ter, slår fast at ulov­lig in­for­ma­sjon ikke skal være til­gjen­ge­lig via net­tet i Stor­bri­tan­nia. Goog­le, Face­bo­ok, You­tube og de and­re dis­tri­bu­sjons­sel­ska­pe­ne skal på­leg­ges å blok­ke­re el­ler fjer­ne por­no­gra­fi og støt­te til ter­ror el­ler isla­mis­tisk eks­tre­mis­me, el­ler ri­si­ke­re hef­ti­ge straffe­re­ak­sjo­ner. Men si­den de­fi­ni­sjo­nen på hva som ut­gjør en ter­ro­rist kan være noe va­rie­ren­de – There­sa Mays eget par­ti kal­te fort­satt Nel­son Man­de­la en ter­ro­rist da Jere­my Cor­byn sloss for å få ham løs­latt – vil ma­te­ria­le som er for­budt i Stor­bri­tan­nia, være fullt lov­lig i and­re land. Det sam­me gjel­der den kjønns­li­ge ak­ti­vi­te­ten som bri­te­ne ikke tå­ler. Bri­te­ne må alt­så hind­res i å åpne si­der på uten­lands­ke ser­ve­re.

Re­gje­rin­ger i man­ge land vil gjer­ne re­gu­le­re net­tet. Si­den net­tet er grense­løst, har de to valg: Lage gren­ser, og i rea­li­te­ten bry­te i styk­ker ver­densve­ven, el­ler lage glo­ba­le re­gu­le­rin­ger, hvor stan­dar­den ga­ran­tert ikke blir satt av de mest li­be­ra­le. Stor­bri­tan­nia er i ferd med å vel­ge Ki­nas løs­ning. Den di­gi­ta­le ki­ne­sis­ke mur har rik­tig­nok hatt no­en hull som folk med Vpn-løs­nin­ger har lurt seg gjen­nom, men også dis­se er i ferd med å bli stengt. Un­der Xi Jin­ping er in­ter­nett et luk­ket og stat­lig kon­trol­lert ki­na­nett. Xi er på man­ge må­ter et for­bil­de for There­sa May, som ennå ikke har sett en op­po­si­sjo­nell tan­ke hun ikke har fått lyst til å over­våke. Det stop­per ikke der. M ange gikk sik­kert glipp av ver­dens­kon­fe­ran­sen for stan­dar­di­se­ring av tele­kom­mu­ni­ka­sjon, som ble ar--

Det skal ikke fin­nes noe privat rom på net­tet, in­gen chamb­re sé­pa­rée hvor sam­ta­len kan fore­gå uten at myn­dig­he­te­ne har mu­lig­he­ten til å lyt­te. I anti-ter­ro­rens navn bry­tes alle lå­ser opp.

ran­gert i Tu­ni­sia i ok­to­ber. Mø­tet var åpen­bart helt jour­na­list­fritt. Kan­skje ten­ker dere at det egent­lig ikke er noe savn. Men kon­fe­ran­sen drøf­tet hvor­dan li­vet ditt kom­mer til å bli re­gist­rert ned til hver mins­te be­ve­gel­se. Vek­ker det noe mer in­ter­es­se?

Ut­sen­din­ge­ne til Den in­ter­na­sjo­na­le tele­unio­nens møte i Tu­ni­sia unn­gikk så vidt de mest auto­ri­tæ­re for­sla­ge­ne, fra blant and­re de ara­bis­ke sta­te­ne. Men kon­fe­ran­sen an­be­fal­te en stan­dard, Di­gi­tal Object Ar­chitec­tu­re (DOA), som vil sør­ge for at hver enes­te data­ma­skin, hver enes­te di­gi­ta­le en­het, hvert enes­te pro­dukt kop­let til tin­ge­nes in­ter­nett, får en unik iden­ti­fi­ka­sjon, slik at hver ting – og hver bru­ker – kan spo­res. Fle­re re­gje­rin­ger har al­le­re­de fore­slått at re­gist­re­rin­gen skal skje i sen­tra­le data­ba­ser un­der myn­dig­he­te­nes kon­troll. Ved å leg­ge inn en auto­ri­sa­sjon før en hvil­ken som helst ny dings får kop­le seg på net­tet, kan myn­dig­he­te­ne også vite hvem bru­ker­ne er. T in­ge­nes in­ter­nett er de nye, smar­te strøm­må­ler­ne, det er bi­len som du kan kon­trol­le­re via en app på mo­bi­len, det er arm­bån­det som re­gist­re­rer hvor og når du be­ve­ger deg, det er sen­so­rer i klær­ne, det er den nye høyt­ta­le­ren du kan snak­ke til og kjøle­ska­pet som vet hva det inne­hol­der. Det er i det hele tatt hver­da­gen din, en­ten i dag el­ler i nær frem­tid.

Store­bror vil ikke bare se deg, han vil høre deg, føle deg, luk­te deg – og når som helst kun­ne hind­re deg i å ta imot in­for­ma­sjon han ikke li­ker, el­ler i å yt­re deg på må­ter han ikke set­ter pris på. For rik­tig å de­mon­stre­re hvor kort av­stan­den er fra Bei­jing til Lon­don, fore­slår Det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et at in­ter­nett­sel­ska­pe­ne også skal på­leg­ges å støt­te of­fent­li­ge hold­nings­kam­pan­jer. Be­gre­pet Stat­nett får nytt inn­hold.

Hva mer? D en tys­ke re­gje­rin­gen vil tvin­ge Whats­app til å åpne kryp­te­rin­gen. Det sam­me kra­vet kom­mer fra fle­re and­re land. Det skal ikke fin­nes noe privat rom på net­tet, in­gen chamb­re sé­pa­rée hvor sam­ta­len kan fore­gå uten at myn­dig­he­te­ne har mu­lig­he­ten til å lyt­te. I anti-ter­ro­rens navn bry­tes alle lå­ser opp. På et møte i Mex­i­co sist søn­dag sa Ange­la Mer­kel at den di­gi­ta­le verden tren­ger re­gu­le­rin­ger til­sva­ren­de de som gjel­der for fi­nans­mar­ke­de­ne in­nen­for G20 el­ler han­del in­nen­for Ver­dens Han­dels­or­ga­ni­sa­sjon (WTO). Kan­skje reg­le­ne bør ut­for­mes av FNS men­neske­ret­tig­hets­råd, hvor vi for ti­den har tryg­ge med­lem­mer som Saudi-ara­bia, Filip­pi­ne­ne og Un- garn, tre glo­ba­le fyr­lys for li­be­ra­le ret­tig­he­ter?

Enda mer? E tter­som Do­nald Trumps po­li­tis­ke pro­sjekt, i til­legg til å bli den vest­li­ge ver­dens Kim Jong-un, be­står i å re­ver­se­re alt Ba­rack Oba­ma fikk til, job­ber det ame­ri­kans­ke medie­til­sy­net, Fe­deral Com­mu­ni­ca­tions Com­mis­sion (FCC), hardt for å svek­ke nett­nøy­tra­li­te­ten. Den­ne nøy­tra­li­te­ten be­står i at in­gen inn­holds­le­ve­ran­dør skal kun­ne be­ta­le for å nå mot­ta­ke­ren ras­ke­re. Den lil­le re­dak­sjo­nen med de op­po­si­sjo­nel­le me­nin­ge­ne skal ha sam­me fart på net­tet som Net­flix el­ler You­tube.

Te­le­sel­ska­pe­ne har len­ge sett en mu­lig­het til å tje­ne dob­belt, ved å ta be­talt av slutt­bru­ker­ne for et raskt nett, og så ta be­talt av en­kel­te le­ve­ran­dø­rer for å ga­ran­te­re den far­ten vi al­le­re­de har be­talt for. I 2010 stan­set Oba­ma og FCC det­te ude­mo­kra­tis­ke for­sla­get. Nå er det om­kamp.

Som John Oli­ver sa da han for­søk­te å alar­me­re ame­ri­ka­ner­ne om hva som fore­går: Det­te er trøt­te grei­er, helt til folk skjøn­ner hva som står på spill.

FOTO: SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX

Store­bror vil ikke bare se deg, han vil høre deg, føle deg, luk­te deg – og når som helst kun­ne hind­re deg i å ta imot in­for­ma­sjon han ikke li­ker, el­ler i å yt­re deg på må­ter han ikke set­ter pris på, skri­ver Sven Egil Om­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.