Kor­rup­sjon i Bir­ke­nes?

Faedrelandsvennen - - MENING - LEIF-AAGE TØNNESSEN

Først en takk til Na­tur­vern­for­bun­det for at de for­føl­ger dis­se sa­ke­ne om vind­sel­skap som kjø­per seg vel­vil­li­ge ved­tak i kom­mune­sty­re­ne ved hjelp av sto­re ga­ver.

●● Al­le­re­de før jeg be­gyn­te som of­fent­lig tje­neste­mann fle­re ti­år til­ba­ke, lærte jeg at det er for­budt å ta imot ga­ver fra pub­li­kum. Som prest hend­te det li­ke­vel at jeg fikk en li­ten takk­nem­lig­hets­gave fra folk jeg had­de hjul­pet på for­skjel­lig vis. Og no­en gan­ger var det rett å la folk få let­te sin takk­nem­lig­hets­gjeld på den­ne må­ten. Men dis­se pen­ge­ne gikk i en egen kas­se som uav­kor­tet ble vi­dere­for­mid­let til gode for­mål. Det enes­te jeg har be­holdt, var en brev­åp­ner som stadig er i flit­tig bruk, si­den slikt ikke uten vi­de­re lot seg om­set­te til pen­ger. Det er det nær­mes­te jeg for min del kom­mer kor­rup­sjon.

At vind­sel­ska­pe­ne kom­pen­se­rer for ulem­per, er na­tur­lig­vis på sin plass, det skul­le også bare mang­le! Men her er det noe med rekke­føl­gen: Først må ho­ved­sa­ken vur­de­res, der­et­ter må man føye til hvil­ke ulem­per som da må kom­pen­se­res. I Bir­ke­nes var det mot­satt: Først alle ga­ve­ne, der­et­ter sa po­li­ti­ker­ne ja. Det har vi­de­re vært på­pekt at de av­bø­ten­de til­tak må ha di­rek­te re­le­vans for ho­ved­sa­ken (her: vind­kraft­ut­byg­gin­gen). Det er ikke uten vi­de­re til­fel­le i Bir­ke­nes. Kor­rup­sjon har vært de­fi­nert sne­vert som per­son­lig (alt­så privat) vin­ning. Ut fra en slik de­fi­ni­sjon har «eks­per­ti­sen» kon­klu­dert med at det ikke fore­gikk kor­rup­sjon i Bir­ke­nes. Men kor­rup­sjon kan også de­fi­ne­res som det å kjø­pe seg po­si­ti­ve ved­tak. Det var det­te som fore­gikk i Bir­ke­nes. Iføl­ge avis­re­fe­ra­te­ne var det fle­re po­li­ti­ke­re som ar­gu­men­ter­te med at kom­mu­nen ikke had­de råd til å la sli­ke mu­lig­he­ter gå fra seg, til barn og unge, idrett og jeg vet ikke hva. Det po­si­ti­ve ved­ta­ket skyld­tes alt­så ikke uten vi­de­re et øns­ke om å bi­dra til den ak­tu­el­le ut­byg­gin­gen, men et øns­ke om å få alle de øko­no­mis­ke for­de­le­ne sel­ska­pet til­bød, så fikk man hel­ler ta ulem­pe­ne på kjø­pet. Jeg har in­gen grunn til å mene at kom­mune­po­li­ti­ker­ne i Bir­ke­nes er kor­rup­te. Men som kor­po­ra­tiv en­het er kom­mune­sty­ret uten tvil kor­rupt, og det hjel­per ikke at det er på kom­mu­ne­nes veg­ne. Og om ikke det­te til­freds­stil­ler pro­ku­ra­to­re­nes mi­ni­mums­de­fi­ni­sjon av kor­rup­sjon, er det i hvert fall bro­ren. Og dét er prin­si­pi­elt sett ikke noe bed­re.

Hvis sen­tra­le myn­dig­he­ter god­kjen­ner Bir­ke­nes-ut­byg­gin­gen på bak­grunn av en slik saks­be­hand­ling, må vi dess­ver­re slå fast at de sam­me myn­dig­he­ter bi­drar i en usunn og sann­syn­lig­vis også ulov­lig for­valt­ning!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.