Al­ders­pen­sjo­nis­te­ne mø­ter mang­len­de po­li­tisk vil­je

Faedrelandsvennen - - MENING - ARILD BIR­KE­NES, Leder av eldre­rå­det i Vest-ag­der

Lands­kon­fe­ran­sen for fyl­kes­kom­mu­na­le eldre­råd er uenig i at al­ders­pen­sjo­nen år­lig blir un­der­re­gu­lert med 0,75 %.

●● For tred­je år på rad er det blitt ned­gang i real­inn­tek­ten for lan­dets al­ders­pen­sjo­nis­ter. Det­te skyl­des Stor­tin­gets ved­tak om å un­der­re­gu­le­re al­ders­pen­sjo­nen med 0,75 % sam­men­lig­net med lønns­veks­ten for ar­beids­ta­ker­ne.

Lands­kon­fe­ran­sen for fyl­kes­kom­mu­na­le eldre­råd 2017 er og uenig i re­sul­ta­tet av årets trygde­drøf­tin­ger. År­sa­ken er at den lov­fes­te­de re­gu­le­rings­ord­nin­gen for pen­sjo­ner un­der ut­be­ta­ling, som be­skri­ver at lønns­veks­ten til­leg­ges og der­et­ter fra­trek­kes en fast fak­tor på 0,75 %, byg­ger på en for­ut­set­ning om en real­lønns­vekst på 1,5 %.

Pen­sjo­nis­te­ne rea­ge­rer ne­ga­tivt på nok et dår­lig trygde­opp­gjør i 2017. Oppgjøret gir en vekst på lø­pen­de pen­sjon med 0,38 %. Med en an­tatt pris­vekst på 1,9 % og en års­vekst på 0,9 %, gir det­te en svek­kel­se av real­inn­tek­ten på 1 % i 2017. En pen­sjon på 250 000 kro­ner vil bli re­du­sert med 2 500 kro­ner. Det­te er tred­je året på rad pen­sjo­nis­te­ne får svek­ket real­inn­tek­ten. Over tre­års­pe­rio­den har en pen­sjo­nist som had­de 250 000 kr i 2014, tap­te om­trent 15 000 kro­ner.

Vi ser al­vor­lig på at re­gje­rin­gen vel­ger å se bort fra ar­beid som ble ned­lagt for å til­rette­leg­ge tall­grunn­la­get for re­gu­le­rin­gen av pen­sjo­ne­ne. Vi ser ikke at den po­li­tis­ke vil­jen har vært til ste­de for å se tall­grunn­la­get i en hel­het­lig sam­men­heng i for­bin­del­se med re­gu­le­rin­gen. Vi kre­ver at Stor­tin­get tar ved­ta­ket om un­der­re­gu­le­ring på 0,75 % opp til ny be­hand­ling. Som et mi­ni­mum må også pen­sjo­nis­te­ne sik­res real­lønns­øk­ning i år der lønns­ta­ker­ne får real­lønns­øk­ning.

Vi ser al­vor­lig på at re­gje­rin­gen vel­ger å se bort fra ar­beid som ble ned­lagt for å til­rette­leg­ge tall­grunn­la­get for re­gu­le­rin­gen av pen­sjo­ne­ne. Vi ser ikke at den po­li­tis­ke vil­jen har vært til ste­de for å se tall­grunn­la­get i en hel­het­lig sam­men­heng i for­bin­del­se med re­gu­le­rin­gen. Vi kre­ver at Stor­tin­get tar ved­ta­ket om un­der­re­gu­le­ring på 0,75 % opp til ny be­hand­ling. Som et mi­ni­mum må også pen­sjo­nis­te­ne sik­res real­lønns­øk­ning i år der lønns­ta­ker­ne får real­lønns­øk­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.