Mos­ke­er har blitt en «ruge­kas­se» for islamsk eks­tre­mis­me

Faedrelandsvennen - - MENING - VIDAR KLEPPE, De­mo­kra­te­ne, leder av kon­troll­ut­val­get i Vest-ag­der

Eks­tre­me isla­mis­ter re­pre­sen­te­rer fort­satt den størs­te ter­ror­trus­se­len mot Nor­ge i 2017.

●● Også for 2017 vur­de­res det som mu­lig at det vil bli gjen­nom­ført ter­ror­an­grep mot Nor­ge. PST me­ner Nor­ge frem­de­les står over­for et ut­ford­ren­de trus­sel­bil­de, ikke minst for­di IS har opp­ford­ret sym­pa­ti­sø­rer til å ut­fø­re ter­ror­an­grep på egen hånd.

Nor­ge har fle­re gan­ger blitt gjen­stand for islams­ke ter­ror trus­ler. Den­ne trus­se­len mot Nors­ke og de­mo­kra­tis­ke ver­di­er kom­mer fra IS og and­re ra­di­ka­li­ser­te mus­li­mer, som kald­blo­dig og hen­syns­løst hals­hug­ger sine uskyl­di­ge ofre i Al­lah navn.

Fle­re av dis­se eks­tre­mis­te­ne har tid­li­ge­re vært ak­ti­ve i mos­ke­ene i Nor­ge. Grun­net den­ne skrem­men­de ut­vik­lin­gen me­ner De­mo­kra­te­ne i Nor­ge det nå må inn­fø­res et for­bud mot å hol­de ta­ler og pre­ke­ner på and­re språk enn norsk i nors­ke mos­ke­er.

Da jour­na­lis­ter som for­stod urdu in­fil­trer­te en pa­kis­tansk mos­ke i Stor­bri­tan­nia, ble de sjok­kert over hvil­ket bud­skap som ble spredt fra ta­ler­sto­len. Det ble blant an­net opp­ford­ret til hel­lig krig, drap på ho­mo­fi­le og til å slå jen­ter på åpen gate i an­sik­te­ne der­som de gikk uten hi­jab.

Hva som blir for­kynt i nors­ke mos­ke­er må vi få en bed­re kon­troll med enn det som skjer i dag. De­mo­kra­te­ne i Nor­ge vil der­for også at ima­mer fra ut­lan­det, i frem­ti­den må nek­tes ar­beids­til­la­tel­se i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.