Hva hind­rer en to­stats­løs­ning?

Faedrelandsvennen - - MENING - CONRAD MYRLAND, dag­lig leder Med Is­rael for fred

In­gen av tal­le­ne som Kje­til Ted­nes kom med i sin «fakta­sjekk» 8. juni rok­ker ved fak­ta­ene jeg ga om kon­flik­ten mel­lom is­rae­le­re og pa­le­sti­ne­re da­gen før

●● Når Ted­nes ikke kan ta meg i fakta­feil, vel­ger han å gå over i pro­fe­tisk rol­le. Han hev­der at is­rae­ler­ne «ald­ri» kom­mer til å trek­ke seg ut av bo­set­nin­ger «uan­sett hvem som blir is­ra­elsk stats­mi­nis­ter». Pro­ble­met for pro­fe­ten fra Man­dal, er at han har his­to­ri­en mot seg. Den høyre­ori­en­ter­te stats­mi­nis­te­ren Me­nachem Be­gin trakk is­ra­els­ke bo­set­te­re ut fra Si­nai, den høyre­ori­en­ter­te stats­mi­nis­te­ren Ari­el Sha­ron trakk bo­set­te­re ut fra Gaza-stri­pen og Sa­ma­ria. Den høyre­ori­en­ter­te stats­mi­nis­te­ren Ben­ja­min Ne­tanyahu gikk med på å for­hand­le om 1967-lin­je­ne med land­byt­te se­nest i 2014. Det er pa­le­stinsk side som hind­rer en løs­ning med to sta­ter for to folk. De nek­ter at det jø­dis­ke folk skal få be­hol­de sin enes­te stat, men kjem­per for ara­bisk stat num­mer 22 og mus­limsk stat num­mer 57.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.