Druk­ner i saks­be­hand­ling

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ser An­stein Birke­land har et mor­somt inn­legg i Fvn. 10 juni.

●● Mitt syn: Ved å pla­ge den van­li­ge bor­ger med sen saks­be­hand­ling fø­ler by­rå­kra­te­ne seg sto­re og vik­ti­ge. Det er nå en­gang slik i det of­fent­li­ge sys­te­met at en by­rå­krat som sier ja, han blir ar­beids­le­dig, mens en som sier nei, han har ar­bei­det så len­ge han måt­te øns­ke. Gjer­ne med inn­slag av litt trim/pri­va­te æren­der i ar­beids­ti­den. Har opp­levd at inn­til 30 hø­rings­in­stan­ser skul­le snu på saks­pa­pi­re­ne og de tar sin tid og vår tid. Men som vi vet er by­rå­kra­ti­ets størs­te fien­de by­rå­kra­ti­et selv. I til­legg for­sin­ker det sam­fun­nets ut­vik­ling.

TORE E. OLSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.