Uvi­ten­het el­ler bløff

Faedrelandsvennen - - MENING - TOR­BJØRN REITAN

I Fædre­lands­ven­nen den 3/6 d.å. har ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie et svar til Gjermund­nes, som hev­der at pen­sjo­nis­te­ne har blitt sal­de­rings­post.

●● Hun skri­ver at grunn­pen­sjo­nen til gif­te og sam­bo­ere har øket med Kr. 8.000,- år­lig pr. par. Pluss skatte­let­te på Kr. 3.000.- pr. pen­sjo­nist i den­ne re­gje­rings­pe­rio­den. Men hun ved­går også at det har vært en ne­ga­tiv ut­vik­ling for pen­sjo­nis­te­ne de sis­te åre­ne. Slik at den år­li­ge re­gu­le­rin­gen av pen­sjo­ne­ne er noe la­ve­re enn den gjen­nom­snitt­li­ge lønns­veks­ten i sam­fun­net. År­lig pen­sjons­vekst på Kr. 8.000.- pr. par pluss skatte­let­te hø­res jo bra ut, men det­te er vel langt unna sann­he­ten et­ter det jeg har opp­levd. For ko­nas og mitt ved­kom­men­de har jo pen­sjo­ne­ne hatt en li­ten år­lig øking, men langt nær nok til å kom­pen­se­re for kon­sum­pris­in­dek­sen, el­ler inn­tekts­øk­ning for van­li­ge lønns­ta­ge­re. I mars 2016 mot­tok vi sis­te ut­be­ta­lings­mel­ding fra NAV, og da jeg ikke er data­kyn­dig, har vi fra april 2016, vært to­talt uvi­ten­de om hva som fore­går an­gå­en­de våre pen­sjo­ner.

Mens ko­nas pen­sjon ser ut til å lig­ge sta­bil, gikk min netto­pen­sjon i føl­ge bank­ut­skrift ned fra no­vem­ber 2016 til ja­nu­ar 2017 med kr. 253.- pr. må­ned. Det­te er jo ikke sto­re be­lø­pet, men i lø­pet av et år drei­er det seg jo om ca. 3.000.- kro­ner mind­re ut­be­talt. Si­den jeg ikke har hatt nye ar­beids- el­ler ka­pi­tal­inn­tek­ter, lu­rer jeg på om hvor­dan det­te kan for­kla­res. At pen­sjons­ut­be­ta­lin­gen min har blitt re­du­sert med ca. Kr. 3.000.-, når det i føl­ge mi­nis­te­ren skul­le vært en øk­ning (sam­men med kona) på minst Kr. 8.000.- år­lig. Fra NAV har vi ikke hørt et pip, si­den de slut­tet å sen­de ut skrift­li­ge pen­sjons-slip­per fra april 2016. Om år­sa­ken til at jeg får mind­re ut­be­talt netto­pen­sjon skyl­des mins­ket brutto­pen­sjon, øket skatte­trekk, el­ler an­sat­te i ban­ken el­ler på NAV som ”me­ler sin egen kake”, vet jeg et halvt år se­ne­re, fort­satt in­gen­ting om. Jeg vet ikke år­sa­ken til at mi­nis­ter Haug­lie går så ”bom­bas­tisk” ut, om det er på grunn av uvi­ten­het el­ler bløff, men for­kla­rings­pro­ble­mer har hun i alle fall.

Husk at det er valg til høs­ten, og som tid­li­ge­re blå vel­ger gjen­nom alle år vil jeg an­be­fa­le alle eld­re til å hol­de seg hjem­me, el­ler stem­me al­ter­na­tivt på par­ti­er som tar oss pen­sjo­nis­ter på al­vor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.