Ikke mer fly­buss til Kje­vik

Faedrelandsvennen - - MENING - OLE O. BERGE, Vest-ag­der Pen­sjo­nist­par­ti

I vel­dig gam­le da­ger, den gang det var eks­klu­sivt å ta fly.

●● Den gang da både USA og Øs­ten var fle­re dags­rei­ser borte, og det ble ser­vert en kraf­tig fro­kost til alle på en fly­rei­se om mor­ge­nen til Oslo, og fly­plas­sen der het Forne­bu. Da had­de SAS og Braa­then SAFE hver sine fly­bus­ser til alle av­gan­ger og an­koms­ter på Kje­vik.

Ja, det var til og med mu­lig å sjek­ke inn både pas­sa­sje­rer og ba­ga­sje på ter­mi­na­ler i byen. Braa- thens ter­mi­nal var i Havne­byg­get. Fly­bus­sen var «gra­tis». Og bus­sen var der når vi skul­le rei­se, og den stod på Kje­vik når vi kom hjem.

Slik er det ikke len­ger, nes­ten alle kan ta en kort svipp­tur til Ams­ter­dam el­ler Kø­ben­havn. Til Oslo rei­ser vi for å del­ta i et for­mid­dags­møte, og er til­ba­ke på kon­to­ret om etter­mid­da­gen.

Det størs­te pro­ble­met med sli­ke tu­rer er nå blitt til­brin­ger­tje­nes­ten til Kris­tian­sand luft­havn Kje­vik. Ikke har det gått buss når det pas­ser oss å rei­se, og bus­sen vi reg­net med skul­le stå der når fly­et lan­det, den kjør­te fem mi­nut­ter før. Den ven­tet ikke på et for­sin­ket fly, slik de gjor­de i vel­dig gam­le da­ger.

Nå gir da­gens fly­buss opp. Fra 9. ja­nu­ar 2017 kan vi stå ved ter­mi­na­len på Kje­vik å se enda len­ger et­ter en fly­buss. Og takk for det.

Løs­nin­gen er for ti­den bak det lil­le be­tong­byg­get ute på par­ke­rings­plas­sen; der kom­mer Tveit­bus­sen minst 20 gan­ger om da­gen, og stort sett på ti­den i rute­ta­bel­len.

Når nå Fly­bus­sen sier opp sin av­ta­le med Avi­nor, kan da Nett­buss få til­la­tel­se fra Avi­nor til å kjø­re Tveit­bus­sen helt inn til ter­mi­na­len? Da får vi ca. 20 tu­rer i døg­net med buss til og fra byen. Hvis også Birke­lands­bus­sen svin­ger ne­dom ter­mi­na­len på Kje­vik får vi yt­ter­li­ge­re 10 tu­rer til og fra Kje­vik i døg­net. Og ikke en helt uve­sent­lig for­del med nett­buss, bil­lett­pri­sen er ad­skil­lig la­ve­re.

Mer enn 30 mu­lig­he­ter for trans­port mel­lom Kje­vik og byen, er det som å tro på jule­nis­sen i dis­se da­ger?

En eks­tra bo­nus for alle fra Birke­land, vil være at de får buss til fly­plas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.