Til Siv og Er­na

Faedrelandsvennen - - MENING - TOR­GEIR LAUVDAL

Jeg vil med det­te lil­le inn­leg­get be­nyt­te an­led­nin­gen til å sen­de en hjer­te­lig takk til re­gje­rin­gen v/ Siv og Er­na for det fan­tas­tis­ke til­leg­get vi pen­sjo­nis­ter fikk ved årets trygde­opp­gjør!

●● For min egen del ut­gjor­de det hele kr. 83,- brut­to pr. må­ned! Når så skat­ten er truk­ket har jeg nes­ten nok til en soft­is på Mar­kens! Re­gje­rin­gen har alt­så klart det igjen! At­ter en­gang har de full­sten­dig over­kjørt våre for­hand­le­re! At­ter en­gang har de sør­get for ned­gang i vår kjøpe­kraft! At­ter en­gang har de sør­get for ti­de­nes dår­ligs­te trygde­opp­gjør! ( jeg trod­de fak­tisk at bun­nen var nådd i 2016) Av­slut­nings­vis vil jeg sen­de en li­ten opp­ford­ring til Siv og Er­na som jeg sik­kert tror at de fles­te pen­sjo­nis­ter vil være eni­ge i: Gå så hjem og skam dere!!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.