– Den psy­kis­ke li­del­sen sty­rer hver­da­gen din

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

Kris­tian­san­de­ren Ma­ria Grøntoft (27) og ja­pans­ke Saya­ka Suzu­ki (31) har én ting til fel­les: Mu­sik­ken hjel­per dem i en hver­dag med psy­kis­ke ut­ford­rin­ger.

KRIS­TIAN­SAND – Å leve med angst kan være utro­lig kre­ven­de. Og den mest­rings­fø­lel­sen jeg får et­ter å ha vært på sce­nen hjel­per meg i hver­da­gen, sier Ma­ria Grøntoft åpen­hjer­tig til Fædre­lands­ven­nen.

Tirs­dag sto hun og Saya­ka Suzu­ki sam­men på sce­nen un­der den år­li­ge Som­mer­fes­ten på Rande­sund By­dels­hus.

Ar­ran­ge­men­tet er la­get i sam­ar­beid mel­lom Fri­tids­eta­ten Øst, Men­tal Helse, LPP (Lands­for­enin­gen for På­rø­ren­de in­nen Psy­kisk helse) og ALarm. For­må­let er å ret­te fo­kus mot psy­kisk helse og vise at kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter kan føre til mest­rings­fø­lel­se for per­soner med uli­ke psy­kis­ke ut­ford­rin­ger.

– TÆRER På LIVSKVALITET

Vi­de­re sier Grøntoft at det å leve med angst og ad­hd har på­vir­ket li­vet hen­nes på fle­re må­ter.

– Man kan ikke fun­ge­re sånn som «van­li­ge» i sam­fun­net gjør. Man må til­rette­leg­ge sitt eget liv og hver­dag et­ter det man sli­ter med. Egent­lig kan man si at den psy­kis­ke li­del­sen sty­rer hver­da­gen din, og den tærer på både livs­kva­li­te­ten og hu­mø­ret, sier Grøntoft.

– No­en da­ger er ver­re enn and­re og no­en gan­ger så er det vel­dig vondt å ha sli­ke ut­ford­rin- ger. Man vil jo job­be hver dag som alle and­re, og sit­te på en kafé med en venn­in­ne uten at det skal gjø­re vondt, leg­ger hun til.

SAMMENBRUDD

Men å stå foran hund­re til­skue­re når en sli­ter med angst er ikke en lett opp­ga­ve. Li­ke­vel tros­set Grøntoft de von­de fø­lel­se­ne sine tirs­dag kveld.

– Jeg har grudd meg kjempe­mye til i dag og har hatt fle­re sammenbrudd. Men jeg har valgt å ten­ke at jeg skal kla­re å tros­se det­te her. Så jeg ten­ker at hvis jeg gjen­nom­fø­rer den­ne kon­ser­ten, vil jeg få enda stør­re mest­rings­fø­lel­se, og bli stolt av meg selv. Det­te kan bi­dra til å svek­ke mine psy­kis­ke li­del­ser, for­tal­te Grøntoft før kon­ser­ten.

Men ale­ne på sce­nen var hun ikke den­ne gan­gen. Sam­men med Saya­ka Suzu­ki (31), fram­før­te de ho­ved­lå­ten til Dis­ney­klas­si­ke­ren «Be­auty And The Beast» til stor ap­plaus på som­mer­fes­ten.

– For meg er ikke mu­sik­ken di­rek­te te­ra­pi, men den mo­ti­ve­rer meg til å kom­me meg ut i verden og ikke minst til å tre­ne. Fy­sisk ak­ti­vi­tet er noe som har hjul­pet meg mye i hver­da­gen, for­tel­ler Suzu­ki.

– VI FALLER LITT UTEN­FOR

Også Lin­da Eik (30) og Mats Klok (45) har er­fart at den krea­ti­ve pro­ses­sen rundt mu­sikk og tea­ter har hjul­pet dem i en hver­dag med psy­kis­ke ut­ford­rin­ger.

De har beg­ge job­bet sam­men på «Maske­fall» i Kil­den i fjor, og tirs­dag sto de på sce­nen igjen på Rande­sund By­dels­hus.

– Voks­ne som har ut­ford­rin­ger med men­tal helse er kan­skje ikke like mye prio­ri­tert som ung­dom­mer. Vi faller litt uten­for. Der­for er det flott at den­ne som­mer­fes­ten kan set­te fo­kus på nett­opp det­te. Jeg skul­le øns­ke at det var satt av mer res­sur­ser for oss som «li­vet tref­fer» i vok­sen al­der. For meg har dis­se kul­tur­pro­sjek­te­ne blitt vende­punk­tet mitt, sier Mats Klok.

Både Lin­da, Mats, Saya­ka og Ma­ria har alle fått sang­opp­læ­ring av Anna Kal­czuk fra kul­tur­sek­to­ren i Fri­tids­eta­ten Øst. Hun er også pri­mus mo­tor og en av ild­sje­le­ne bak den år­li­ge som­mer­kon­ser­ten.

– Er­fa­rin­ge­ne vi­ser at det å del­ta i kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter gjør at del­ta­ker­ne får et nytt per­spek­tiv, og det styr­ker de­res selv­til­lit og psy­kis­ke helse. Fle­re av del­ta­ker­ne be­nyt­ter seg av det­te til­bu­det og vi ser et stort be­ho­vet for den­ne ty­pen ak­ti­vi­te­ter her i Kris­tian­sand, for­tel­ler Kal­czuk.

fakta Som­mer­fes­ten

● År­lig ar­ran­ge­ment på Rande­sund By­dels­hus med mu­sikk, hu­mor og and­re kul­tu­rel­le inn­slag.

● Sam­ar­beid mel­lom Fri­tids­eta­ten Øst, Men­tal Helse, LPP (Lands­for­enin­gen for På­rø­ren­de in­nen Psy­kisk helse) og A-larm.

● For­må­let er å ret­te fo­kus mot psy­kisk helse, og vise at kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter kan føre til mest­rings­fø­lel­se for per­soner med uli­ke psy­kis­ke ut­ford­rin­ger.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Ma­ria Grøntoft (27) sier det kan være ut­ford­ren­de å leve med både angst og ad­hd. Til høy­re står Saya­ka Suzu­ki (31) fra Ja­pan, som har fått dia­gno­sen som bi­po­lar. Tirs­dag sto de på sce­nen un­der Som­mer­fes­ten på Rande­sund By­dels­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.