Ar­nold Vi­ge til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT - BERNT JØRGEN BECKMANN

●● Ar­nold Vi­ge gikk bort 22. mai, vel en uke et­ter at han had­de fylt 79 år. Vi kjen­ner på tom­he­ten et­ter en kjær venn.

Han voks­te opp på Brann­vak­ta på Tor­vet. Her var far Har­ry i alle år an­satt. Brann­vakt­an­sat­te måt­te i den tida bo like ved sta­sjo­nen for raskt å kun­ne ryk­ke ut. I det­te mil­jø­et voks­te Ar­nold opp, og fel­les­ska­pet mel­lom bar­na på Brann­vak­ta var sterkt.

Han ut­dan­net seg til tøm­mer­mann og job­bet noe tid med det­te. I Gar­den i Oslo traff han Lill som før­te til et livs­langt ek­te­skap. Dis­se to ble et godt team. Et­ter no­en år i Kris­tian­sand dro de til Oslo hvor Ar­nold ar­bei­det i 31 år i Jøl­stad Be­gra­vel­ses­byrå, hvor han stor­triv­des. Hans inn­le­vel­se over­for på­rø­ren­de var en svært vik­tig egen­skap i den­ne rol­len. En eks­tern råd­gi­ver på den tida men­te at Ar­nold var den per­son i Nor­ge som had­de hatt flest sorg­sam­ta­ler i for­bin­del­se med døds­fall. Det kan være kre­ven­de å ar­bei­de i en slik sam­men­heng.

Ar­nold var en­ga­sjert i Kris­ti Me­nig­het på Kam­pen, en lang pe­rio­de som an­svar­lig for­stan­der, i til­legg til sin van­li­ge jobb. Han og Lill star­tet hjelpe­sen­dings­tu­rer hver påske til Lat­via, noe som har ført man­ge, både unge og eld­re, med til Lat­via. Et­ter at Ar­nold og Lill flyt­tet til­ba­ke til Kris­tian­sand, har det­te hjelpe­opp­leg­get i fle­re år vært dre­vet av Fi­ladel­fia Kris­tian­sand. Syk­dom sat­te en stop­per for det som vil­le blitt tur nr. 25 for Ar­nold i pås­ken.

Ar­nold Vi­ge har vært en av driv­kref­te­ne i FOS Åpen Kafe i Fi­ladel­fia. Han sang og spil­te, og ikke sjel­den var han en en­ga­sjert an­dakts­hol­der på Tors­dags­treff for psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de. Han had­de en op­ti­mis­tisk tone i for­kyn­nel­sen. Han lik­te ko­ret: «Ja, Guds barn, de har det sa­lig enda her, men enda bed­re skal det bli­ve der.» Det­te lev­de han i. Han var også en­ga­sjert i «Brukt­bu­tik­ken Mu­lig».

Ven­ner vil sav­ne hans gode smil, hans selv­opp­lev­de his­to­ri­er, hans blink i øyet, hans en­ga­sje­ment, en­ten det var som ten­årings­junior­le­der i Fri­kir­ken, Manns­kor­med­lem sam­me sted, og se­ne­re som en­ga­sjert med­lem i Fi­ladel­fia.

Ar­nold Vi­ge fikk bare opp­le­ve no­en må­ne­der i lei­lig­he­ten i Q 42, et sted hvor han triv­des godt. Han fikk på­vist lunge­hinne­kreft i no­vem­ber, for­år­sa­ket av as­best som han fikk i seg som ung tøm­mer­mann. Han var oppe­gå­en­de til bare en uke før han døde. Be­gra­vel­sen fant sted un­der stor del­ta­kel­se i Fi­ladel­fias lo­ka­ler i Mar­vi­ka, med jord­fes­ting på Od­der­nes kirke­gård. En stor for­sam­ling var etter­på sam­let til minne­møte i Mar­vi­ka. Man­ge, både unge og eld­re, tak­ket for det han had­de fått bety for så man­ge.

En kjær venn og en ver­di­full med­vand­rer har nådd frem til sitt en­de­li­ge hjem.

Han etter­la­ter seg kone, 3 barn, 10 barne­barn og 3 olde­barn som alle vil sav­ne den gla­de, in­klu­de­ren­de og om­sorgs­ful­le fa­mi­lie­man­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.