50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

17. JUNI 1967

●● Når kirke­klok­ke­ne i mor­gen for­mid­dag ki­mer ut over Vågs­bygd og kal­ler folk til vigs­lin­gen av det nye Guds­hus, til­kjenne­gir klan­gen også full­fø­rel­sen av et ar­beid som har vart i nes­ten 30 år. Men selv om kir­ken nå kan tas i bruk, be­tyr det ikke at den er fer­dig. Det man inn­vier er et for­sam­lings­lo­ka­le med vak­re pro­por­sjo­ner og det nød­tørf­tigs­te ut­styr - dels til ut­lån for an­led­nin­gen - mens man­ge de­tal­jer som skal gjø­re rom­met og hele byg­get til en le­ven­de kir­ke, ennå mang­ler. Når det­te nev­nes er det ikke for å dryp­pe mal­urt i gle­des­be­ge­ret, men for å for­byg­ge en mu­lig skuf­fel­se hos de gode vågs­byg­din­ger som gjen­nom år­ti­der har vist kir­ken sin in­ter­es­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.