– Jeg har man­ge år igjen av kar­rie­ren

Klubb­løse Zlat­ko Tri­pic (24) om fal­let på natt­klub­ben, li­vet i Tysk­land, Start og sitt nes­te klubb­valg.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STENERSEN stef­fen.stenersen@fvn.no -

– Når folk hø­rer natt­klubb, klok­ka to på nat­ta, og de hø­rer slåss­kamp. Da ten­ker folk sitt. Men man vet ikke de­tal­je­ne. I mitt til­fel­le var bare på feil plass til feil tid.

Den nat­ten er nok det Zlat­ko Tri­pic er mest kjent for. I mars i fjor falt han fle­re me­ter fra et gal­le­ri på en natt­klubb. Hen­del­sen end­te i de størs­te medie­ne i Nor­ge og Tysk­land.

Si­den ble det stil­le rundt Zlat­ko Tri­pic.

– slutt i Ja­nu­ar

Litt over ett år se­ne­re sit­ter han sam­men med Fædre­lands­ven­nen på en kafé i Kris­tian­sand sen- trum. Fot­ball­pro­fi­len fra Lyng­dal har 14 da­ger igjen av kon­trak­ten med tys­ke Gre­ut­her Fürth, men det er klart for len­ge si­den at den ikke blir for­len­get.

– Jeg skjøn­te vel al­le­re­de i ja­nu­ar at det var slutt, sier Tri­pic.

I man­ge år had­de Start-fan­sen sav­net en pro­fil å bli glad i på Sør Are­na. Inn had­de et friskt pust fra Lyng­dal kom­met via Mol­de. Han ble en pub­li­kums­fa­vo­ritt på det året han rakk å spil­le i den gule drak­ten. Ett år et­ter at han kom, for­svant han.

Tu­ren gikk til Tysk­land, og 2. Bun­des­liga. To og et halvt år se­ne­re vi­ser fa­si­ten 36 se­rie­kam­per, de fles­te som inn­byt­ter, fire for­skjel­li­ge tre­ne­re og en haug med ska­der. Opp­hol­det i Fürth ble nok ald­ri som tenkt.

Én må­ned et­ter at han sig­ner­te, for­svant førs­te tre­ner ut. Si­den ble ska­der fort en del av hver­da­gen.

tun­ge kvel­der i sen­ga

– Det er tungt. In­gen spil­le­re li­ker å bli ska­det. Det ver­ste er fø­lel­sen du får når du ser lag­ka­me­ra­te­ne på vei ut for å tre­ne, mens du må hol­de på ale­ne i gym­men. Da er det nes­ten bed­re å hol­de seg unna. Du får en ek­kel fø­lel­se i ma­gen, sier Tri­pic.

Han tar en slurk av kaf­fen. – Det var en ny opp­le­vel­se for meg, for jeg har vært lite ska­det tid­li­ge­re. Jeg viss­te ikke helt hvor­dan jeg skul­le hånd­te­re det, sier han.

– Føl­te du deg ale­ne?

– Det var man­ge kvel­der i sen- ga som var tun­ge. Fot­bal­len er et luk­sus­liv, og man gjør det gøy­es­te man vet. Men de pe­rio­de­ne, de tun­ge kvel­de­ne... Mye går til ho­det på en. Men man må tak­le de ned­tu­re­ne. Jeg lærte meg tid­lig å bo ale­ne, og har all­tid hatt fa­mi­lie og ven­ner å støt­te meg på.

Tri­pic gikk tid­lig i kar­rie­ren til Mol­de, men slet et­ter hvert med spille­tid. Før 2014-se­son­gen tok Mons Ivar Mjel­de kon­takt, og vil­le ha lyng­dø­len til Sørlandet.

– en Uty­pisk start-spil­ler

Det ble den sis­te se­son­gen før ned­tu­ren vir­ke­lig star­tet for Start. Hjemme­pub­li­ku­met i Kris­tian­sand fikk se en Zlat­ko Tri­pic som var hur­tig, sco­ret flot­te mål, og som uten­for ba­nen ga av seg selv og sa sin me­ning.

Der­med ble det også tenden­ser til rama­skrik da fa­vo­rit­ten ble solgt.

– Jeg vet ikke helt hvor­for jeg ble så po­pu­lær.

Tri­pic smi­ler og ser litt brydd ut. Det for­svin­ner fort.

– Jeg var nok en litt uty­pisk Start-spil­ler. Jeg var ikke den stil­le og ro­li­ge. Jeg kun­ne skri­ke, få ut fø­lel­ser, og det var ikke for­di jeg ikke lik­te no­en. Men jeg had­de lyst til å vin­ne. Jeg vil­le bare gjø­re alt for å vin­ne kam­per, sier han.

– Tror du må­ten du var uten­for ba­nen gjor­de deg mer po­pu­lær?

– Det kan godt være. Jeg har kan­skje sagt ting jeg ikke bur­de sagt. Men når det gjel­der fot­ball er jeg så sinnsykt emo­sjo­nell. Jeg li­ker å fyre opp fan­sen, og jeg li­ker å by på meg selv. Da jeg kom

til Start had­de jeg vel­dig høy selv­til­lit. Da var det bare å få det ut. Jeg tror vi var en god match, sier Tri­pic.

Nå ser han med tris­te øyne på det som har skjedd i sin gam­le klubb. Start har et­ter to tøf­fe år i Elite­se­ri­en tatt tu­ren ned til 1. di­vi­sjon. Der har det hel­ler ikke blitt planke­kjø­ring.

tak­ler tap dår­lig

– Det har ikke vært gøy å se på. Det er ut­ford­ren­de å tape så man­ge kam­per som de gjor­de en pe­rio­de. Jeg føl­te at selv om jeg ikke var en del av Start, så gikk de ta­pe­ne inn på meg også. Det er fle­re gan­ger jeg nes­ten har øde­lagt pc-en for­di de ikke klar­te å sco­re, el­ler slapp inn i slutt­mi­nut­te­ne, sier Tri­pic.

– Har du no­en gang følt skyld el­ler dår­lig sam­vit­tig­het når du har sett hvor­dan det gikk med Start et­ter at du dro?

– Jeg føl­te jeg dro fra Start på et tids­punkt da de kun­ne er­stat­te meg. Kan­skje ikke ak­ku­rat den spil­le­ren jeg var, men det ble ikke slik at Start tap­te 20 kam­per for­di jeg dro. Jeg tror det var et Start i god be­hold jeg for­lot. Jeg tror det skjed­de mer da Matt­hias (Vil­hjalms­son) dro. Slik jeg ser det er han en av de vik­tigs­te spil­ler­ne klub­ben har hatt de sis­te ti åre­ne.

vei­en vi­de­re Uviss

To og et halvt år i Tysk­land er over. 1. juli er han of­fi­si­elt uten kon­trakt. Vei­en vi­de­re er uviss. For førs­te gang på len­ge vet han ikke hvor han skal være det nes- te halv­året. Kan­skje Start. Kan­skje Nor­ge. Det er hvert fall ikke uak­tu­elt.

Han fø­ler fort­satt han sit­ter med gode kort på hån­den, til tross for et opp­hold i Tysk­land som ble an­ner­le­des enn han had­de tenkt.

– Man kan all­tid gjø­re ting an­ner­le­des. Jeg vis­te nok litt mye re­spekt da jeg reis­te ned dit. Jeg had­de hørt mye om Tysk­land, og var nok litt redd ni­vå­et. Had­de jeg vist den sam­me frykt­løs­he­ten som da jeg kom til Start, had­de kan­skje ting gått bed­re. Men man får en er­fa­ring ut av det. Og jeg har fort­satt man­ge år igjen av kar­rie­ren.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Den­ne uka tok Zlat­ko Tri­pic tu­ren til Kris­tian­sand og Mar­kens Gate. Lyng­dø­len er klubb­løs, og er nå på jakt et­ter nes­te stoppe­sted i kar­rie­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.