Reo-co­ker kan få sin førs­te kamp fra start

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN

Ni­gel Reo-co­ker kan få sjan­sen i Er­lend Seg­bergs ka­ran­tene­fra­vær mot Levan­ger.

Start rei­ser til Levan­ger for å slå til­ba­ke et­ter en tung pe­rio­de med fire tap på de sis­te fem kam­pe­ne. Sist helg ble det tap 0-1 mot Strøm­men på hjemme­bane.

Alt ty­der på at det kom­mer en del end­rin­ger på Start-la­get til kam­pen i Levan­ger søn­dag klok­ken 18. Ni­gel Reo-co­ker star­ter tro­lig sin førs­te kamp på a-la­get til Start et­ter over­gan­gen i vår.

En­gelsk­man­nen gikk et­ter for­ri­ge kamp ut og inn­røm­met at han var frust­rert over egen si­tua­sjon.

Rob­stad tro­lig Ute

Stei­nar Pe­der­sen gir sam­ti­dig inn­trykk av at han ikke har be­stemt seg på en del plas­ser.

– Vi har en del for­skjel­li­ge spil­ler­ty­per å vel­ge i nå, både fram­over og bak­over på ba­nen. Det er det vi dis­ku­te­rer, sier Start-tre­ne­ren.

La­get han har dril­let, både på sto­re de­ler av tre­nin­gen fre­dag og tid­li­ge­re den­ne uken, har vært det­te:

Hå­kon Op­dal - Ei­rik Wich­ne, Si­mon Lar­sen, Tapio Heik­kilä, Rolf Da­ni­el Vik­støl - Da­ni­el Aase, Gud­mun­dur Kristjans­son, Ni­gel Reo-co­ker, Es­pen Børuf­sen - Ni­els Vort­ho­ren, Las­se Si­gurdsen.

levan­ger i STORFORM

Det be­tyr tro­lig at Er­lend Seg­berg (ka­ran­te­ne) Hen­rik Rob­stad, Den­nis An­twi og To­bias Chris­ten­sen for­svin­ner ut av Start-la­get, mens Tapio Heik­kilä, Ni­gel Reo-co­ker, Las­se Si­gurdsen og Gud­mun­dur Kristjans­son (ska­det sist) går inn.

Levan­ger er form­la­get i 1. di­vi­sjon, med fire sei­re på rad.

– De er ar­bei­der hardt og er ut­ford­ren­de å bry­te ned. For oss hand­ler det om å ha nok tem­po og pre­si­sjon i an­greps­spil­let, sier Stei­nar Pe­der­sen.

Fædre­lands­ven­nen er til ste­de og gir deg blant an­net live­opp­da­te­rin­ger, re­fe­rat og spil­ler­børs fra kam­pen.

ARKIVFOTO: JIM RUNE BJORVAND

Ni­gel Reo Co­ker har kun spilt no­en mi­nut­ter mot Florø tid­li­ge­re i år. Mot Levan­ger kan han få start-plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.