Jerv og Sande­fjord eni­ge om Kovács

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEF­FEN STENERSEN OG PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN

Ar­ne Sand­støs spis­sjakt har tro­lig gitt re­sul­ta­ter, i form av en 39 år gam­mel un­ga­rer.

– Hvis Kovács vil, ja,skri­ver Sande­fjord­tre­ner Lars Bo­hi­nen i en tekst­mel­ding til Fædre­lands­ven­nen fre­dag mor­gen, på spørs­mål om han vil slip­pe 39-årin­gen til Grim­stad.

Dag­lig leder Rune Ja­kob­sen i Jerv øns­ker ikke å kom­men­te­re noe rundt over­gan­gen. Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø har ikke be­svart våre hen­ven­del­ser.

Pe­ter Kovacs har spilt i Nor­ge si­den han kom til Tromsø i 2002, sett bort fra et opp­hold i bel­gis­ke Lier­se i 2010/2011. Un­ga­re­ren har vært inn­om Tromsø, Vi­king, Strøms­god­set, Odd, Sarps­borg 08 og nå sist Sande­fjord, før vei­en går vi­de­re til Jerv. Den sto­re spis­sen har blitt kjent som et fryk­tet vå­pen i luf­ta. Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø har len­ge vært klar på at han øns­ker of­fen­si­ve for­sterk­nin­ger i som­mer, og ut­tal­te til Ag­der­pos­ten for no­en da­ger si­den at Kovacs vil­le vært en in­ter­es­sant spil­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.