TV 2 la­ger do­ku­men­tar om lo­kalt syk­kel­lag

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

Mi­vai Ex­press Team har blitt lo­ka­le kjen­di­ser for sin kamp om å syk­le til Hov­den på un­der fem ti­mer. Nå blir su­per­mo­sjo­nis­te­ne gjen­stand for en do­ku­men­tar på TV 2.

– Jeg har lyst til å vise hvor­dan dis­se som ikke er prof­fer nes­ten li­ke­vel le­ver som prof­fer. Jeg tror det er man­ge ama­tø­rer der ute som vil kjen­ne seg igjen i dem, sier Grim­stad-man­nen Tom­my Maczim Han­sen, som la­ger do­ku­men­ta­ren på veg­ne av TV 2.

Han har tid­li­ge­re stått bak TV 2-do­ku­men­ta­ren «Is­kri­ger­ne». Nå de­ler han syk­kel-do­ku­men­ta­ren opp i man­ge epi­so­der som skal vi- ses jevn­lig i lø­pet av Tour de Fran­ce-sen­din­ge­ne på TV 2 i juli.

Of­rer mye

Mi­vai Ex­press Team har de sis­te åre­ne blitt lagt mer­ke til først og fremst gjen­nom Kris­tian­sandHov­den, el­ler Co­lor Li­ne Tour som rit­tet of­fi­si­elt he­ter. Først for må­let om å syk­le de 212 kilo­me­ter­ne på un­der fem ti­mer – og der­et­ter et­ter at de klar­te brag­den i tred­je for­søk i fjor. Opp­sikt vak­te de også i år, ikke bare for­di de syk­let enda for­te­re, men først og fremst for­di de ble slått av Sand­nes Eks­pres­sen med mar­gi­na­le fire se­kun­der.

Maczim Han­sen har blant an­net vært til ste­de på fel­les­tre­nin­ger, ved fro­kost­bor­det sam­men med fa­mi­li­en, un­der tes­ter på Olym­pia­top­pen Sør, han har fulgt dem un­der Kris­tian­sand-hov­den og han skal føl­ge dem nå på lør­dag når de syk­ler for å vin­ne pre­sti­sje­tun­ge Lil­le­ham­mer-oslo, som fort kan bli et re­van­sje­opp­gjør mot Sand­nes Eks­pres­sen.

– Det er vel­dig moro å vise folk hvor mye sli­ke ild­sje­ler tre­ner og hvor mye de er vil­li­ge til å ofre for å nå sine kla­re mål­set­tin­ger. I til­legg har la­get no­en ster­ke per­son­lig­he­ter, som Tor­leif Kleppe, Pål Bjør­ke og Erik Tand­berg, som er le­der­ty­per i la­get, og som har utro­lig god pei­ling på syk­kel, sier Maz­cim, som har fulgt trio­en litt eks­tra.

– Tre­ner sent Og Tid­lig

Blant an­net var han hjem­me hos Pål Bjør­ke på Tøm­mer­stø tors­dag mor­gen, for å vise hvor tøft fire­barns­fa­ren må prio­ri­te­re for å få ka­ba­len med full­tids­jobb og fa­mi­lie­liv til å gå opp.

– Det er vel­dig moro at han vil lage en do­ku­men­tar om oss. Vi er re­pre­sen­tan­ter for su­per­mo­sjo­nis­ter som ikke når opp i nor­ges­cup og NM, men som li­ke­vel nes­ten får mer opp­merk­som­het enn dem som gjør det, sier Bjør­ke, som i for­be­re­del­se­ne til de vik­ti­ge rit­te­ne tre­ner mel­lom fem og 20 ti­mer i uka.

– Jeg tre­ner gjer­ne tid­lig på mor­ge­nen før jobb, el­ler sent på kvel­den et­ter at un­ge­ne har lagt seg, sier Bjør­ke.

FOTO: JACOB BUCHARD

Her er Mi­vai-gjen­gen. Bak f.v.: Si­gurd Auste­fjord, And­ri­us Zale­skis, Bre­de Høy­gilt, Tor­leif Kleppe, Bent Inge Bak­ke, Kjell Ei­nar Gau­stad, To­ny Thor­vik, Glenn Jen­sen. I midt­en f.v.: Jon Lys­haug, Pål Bjør­ke, Jørgen Hodne­brog, Ove Fug­le­s­tveit, End­re Play­boy­en Ny­ha­gen, Hans Mar­tin Watt Aamodt, Knut Ug­land, Hå­kon Rosse­bø, Rolf Aars­land, Sti­an Fla­ten. Foran f.v.: Erik Tand­berg og Andreas Nor­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.