Nå skal de hev­ne seg

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Tre uker et­ter de­res bit­res­te ne­der­lag, bru­ker Mi­vai Ex­press Team dét som mo­ti­va­sjon til å vin­ne pre­sti­sje­tun­ge Lil­le­ham­mer-oslo lør­dag.

– Mo­ti­va­sjo­nen er enorm! Hvis det er to ord som har gått igjen i grup­pa de sis­te tre uke­ne, så er det «fire se­kun­der», sier lag­le­der Erik Tand­berg i Mi­vai Ex­press Team.

Det var 27. mai i Kris­tian­sand-hov­den, el­ler Co­lor Li­ne Tour som den 212 kilo­me­ter lan­ge styrke­prø­ven of­fi­si­elt he­ter, at den høy­dra­ma­tis­ke av­slut­nin­gen inn­traff, et­ter at la­get had­de spådd ti­de­nes kamp til Hov­den. I fjor inn­frid­de de sin tre år gam­le drøm, å kjø­re un­der fem ti­mer, og kun­ne der­med sen­ke skuld­re­ne litt i år og ret­te fo­ku­set mot Lil­le­ham­mer-oslo – som er et mer pre­sti­sje­tungt ritt og har fle­re ster­ke lag på start­stre­ken.

Men de så nep­pe for seg at for­hol­de­ne til Hov­den skul­le bli så gode at de li­ke­vel smad­ret sin egen re­kord med fire mi­nut­ter, til 4.51,09 - og i alle fall ikke at Sand­nes Eks­pres­sen skul­le sni­ke seg fat­ti­ge fire se­kun­der foran.

– Men det­te kom­mer til å gjø­re oss godt på lør­dag. Jeg er sik­ker på at vi kom­mer til å hav­ne i en se­kund­strid igjen, og da vel­ger jeg å se på det som en for­del at vi tap­te sist, sier Tand­berg. – Hva er må­let?

– Det er å vin­ne. Rit­tet er 190 kilo­me­ter, og en av to­talt fire øvel­ser i Trond­heim-oslo, el­ler Den sto­re styrke­prø­ven, som rit­tet kan­skje er best kjent som.

– De fire se­kun­de­ne ga oss en skik­ke­lig vek­ker. Vi må være fo­ku­sert i alt vi fore­tar oss for det­te kan fort bli en se­kund­strid igjen. Hel­dig­vis star­ter vi bak Sand­nes, sier Bjør­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.