I høst gif­ter jeg meg.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - ANN MAGRITT ARNLI

Hur­ra! Et pro­sjekt med man­ge sto­re gle­der.

Det vik­tigs­te, selv­føl­ge­lig, er jo man­nen jeg har klart å lure med meg på det. Som en god num­mer to kom­mer det å sam­le fa­mi­lie og ven­ner til en stor fei­ring av det vak­res­te i li­vet: kjær­lig­he­ten. Men alle som har ar­ran­gert bryl­lup vet også at det kre­ver en del, og at ting sjel­den går helt som du had­de tenkt. Det po­si­ti­ve over­går li­ke­vel det ne­ga­ti­ve. Den ene tin­gen jeg der­imot er glad for at jeg ald­ri tren­ger å gjø­re igjen, er å kjø­pe brude­kjo­le. Det­te used­van­lig slit­som­me pro­sjek­tet har i hvert fall tatt skal­pen på alt som var av «prin­sesse­pike» i meg for all­tid. Så når fes­ten er over og kjo­len er av, så blir det buk­ser her. Res­ten av li­vet....

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.