Auste­gard skuf­fet over KRF og Ap

Bå­de KRF og Ap stem­te mot å øke strafferammen for gjen­tat­te gro­ve volds­for­bry­tel­ser fra 21 til 26 år. – Jeg er skuf­fet, sier Ada So­fie Auste­gard.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren i Sti­ne So­fies Stif­tel­se had­de i re­kord­fart før av­stem­nin­gen i Stor­tin­get tirs­dag sam­let inn 18.000 un­der­skrif­ter i håp om å få fler­tall for å skjer­pe mak­si­mal­straf­fen.

– Jeg me­ner ti­den ab­so­lutt er in­ne for det, sier Auste­gard til Fædre­lands­ven­nen.

Høy­res stor­tings­re­pre­sen­tant Svein Har­berg fra Aust-ag­der er mer enn skuf­fet over at for­sla­get ble ned­stemt:

– Jeg er bå­de vel­dig skuf­fet, vel­dig over­ras­ket og litt pro­vo­sert over be­hand­lin­gen av sa­ken om økte straffe­ram­mer i Stor­tin­get den­ne uken, pre­si­se­rer han over­for Fædre­lands­ven­nen.

TRODDE På FLER­TALL

Ikke minst er han over­gitt over to av sine kol­le­ger på Sør­lands­ben­ken som bi­dro til at Høy­re og Frem­skritts­par­ti­ets for­slag falt:

– Sør­lan­det har to re­pre­sen­tan­ter i jus­tis­ko­mi­te­en, Kjell In­golf Rop­stad og Ka­ri Hen­rik­sen, og jeg er vir­ke­lig skuf­fet over at dis­se ikke har tatt inn over seg be­ho­vet for end­rin­ger i strafferammen, po­eng­te­rer Har­berg.

Han sier han tok kon­takt med Rop­stad for å for­sik­re seg seg om at han fulg­te opp en­ga­sje­men­tet fra Ada So­fie Auste­gard og egen lands­del.

– Jeg fikk en po­si­tiv be­kref­tel­se på det, og var glad for at sa­ken der­med så ut til å få fler­tall, frem­hol­der Høy­re-po­li­ti­ke­ren.

Kjell In­golf Rop­stad (KRF) be- kref­ter at han har hatt kon­takt med Auste­gard, og sier han ikke er helt på kol­li­sjons­kurs med Har­berg i spørs­må­let om økte straffe­ram­mer:

– Jeg har egent­lig sans for mye av det som ble fore­slått, men valg­te li­ke­vel å gå i mot og ikke støt­te det ennå, sier Rop­stad til Fædre­lands­ven­nen.

SEKS DAGER

– Skal vi fat­te en så his­to­risk stor og ra­di­kal end­ring, er jeg ikke klar for å gjø­re det på seks dager, ut­dy­per han.

Seks da­gers be­hand­lings­tid var nem­lig det Stor­tin­get fikk, og også Ka­ri Hen­rik­sen rea­ge­rer kraf­tig på det:

– Høy­re og Frp har selv sa­bo­tert mu­lig­he­ten til å set­te det­te på den po­li­tis­ke dags­or­den. Ap var for å se på straf­fe­leng­den for dis­se for­bry­tel­se­ne, men vi ba om å få en grun­dig ut­red­ning først, sier hun.

– Ved å kjø­re sa­ken gjen­nom på haste­be­hand­ling, har Høy­re og Frp brutt pre­si­dent­ska­pets egne reg­ler som sier at sto­re sa­ker som kom­mer til Stor­tin­get etter 21. april ikke kan reg­ne med å bli be­hand­let den­ne pe­rio­den. Økte straffe­ram­mer er en stor sak, un­der­stre­ker hun.

Bå­de Hen­rik­sen og Rop­stad vi­ser også til at tun­ge ju­ri­dis­ke hø­rings­in­stan­ser som Riks­ad­vo­ka­ten, Ad­vo­kat­for­enin­gen og Oslo stats­ad­vo­kat­em­be­der ad­var­te mot end­rin­gen.

– Høy­re og Frp sto ale­ne om å vil­le haste­be­hand­le sa­ken. Det vi­ser at det var et rent valg­kamp­ut­spill uten øns­ke om gjen­nom­fø­ring, me­ner Hen­rik­sen.

Kjell In­golf Rop­stad me­ner sa­ken ikke er lagt død.

– Det­te er en sak vi vil for­føl­ge, og jeg tip­per det blir de­batt i nes­te pe­rio­de, sier han.

Og Sti­ne So­fies Stif­tel­se fort­set­ter un­der­skrifts­kam­pan­jen:

– Nå er vi oppe i un­der­kant av 20.000, og det er ennå ikke for sent å skri­ve seg på. Jeg fø­ler at KRF og Ap ikke er bom­bas­tis­ke, og har et re­elt håp om at det­te kan gå i or­den, sier Auste­gard, mor til Sti­ne So­fie som åtte år gam­mel ble drept i Bane­heia for 17 år si­den.

ARKIVFOTO: PER MOSEID

– Vi fort­set­ter ar­bei­det i håp om at det blir en end­ring, sier ge­ne­ral­sek­re­tær Ada So­fie Auste­gard i Sti­ne So­fies Stif­tel­se.

FOTO: TONE SANDBERG

– Høy­re og Frp har selv sa­bo­tert mu­lig­he­ten til å set­te det­te på den po­li­tis­ke dags­or­den, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Ka­ri Hen­rik­sen (Ap).

FOTO: TONE SANDBERG

– Det­te er en sak vi vil for­føl­ge, og jeg tip­per det blir de­batt i nes­te pe­rio­de, sier Kjell In­golf Rop­stad (KRF).

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Jeg er bå­de vel­dig skuf­fet, vel­dig over­ras­ket og litt pro­vo­sert, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Svein Har­berg (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.