Un­ge i sving på 48 ti­mer

450 un­ge i Kris­tian­sand mot­tar 40 mil­lio­ner i so­sial­hjelp i året. Nå skal de i ak­ti­vi­tet og det skal skje raskt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Bå­de blant un­ge og eld­re ser vi at det er fle­re som mot­tar so­sial­hjelp i Kris­tian­sand enn and­re ste­der. Men vi ser også at det å ha en ak­ti­vi­tet å gå til re­du­se­rer an­tal­let, sier Vig­go Lütch­e­rath (KRF), le­der i helse- og so­sial­sty­ret i Kris­tian­sand.

Han tror NAV i Kris­tian­sand er på rett spor når de nå vil at un­ge un­der 30 år som får so­sial­hjelp også skal være i ak­ti­vi­tet. Det skal også skje raskt. De skal være i ak­ti­vi­tet før det har gått to døgn iføl­ge nye pla­ner som nå blir lagt fram for po­li­ti­ker­ne.

– Det er for at man ikke skal stan­se helt opp når man ikke har noe å ta seg til. Der­for er det bra at det føl­ger en for­plik­tel­se med når man skal få so­sial­hjelp, sier Lütch­e­rath.

STOR UTGIFT

Etter en lov­end­ring ved nytt­år har alle un­der 30 år som mot­tar øko­no­misk so­sial­hjelp fra NAV ak­ti­vi­tets­plikt. I Kris­tian­sand er det i snitt 450 per­soner i den­ne grup­pen.

Man­ge av dis­se del­tar al­le­re­de i dag en el­ler an­nen form for ak­ti­vi­tet i dag, men ikke alle. Det va­rie­rer også hvor raskt de kom­mer i ak­ti­vi­tet.

Sam­ti­dig kom­mer det mel­lom 30 – 40 nye so­sial­hjelps­mot­ta­ke­re inn hver må­ned. Nå rig­ger alt­så Nav Kris­tian­sand seg slik at nye bru­ke­re un­der 30 år skal få en kart­leg­ging og være i en ak­ti­vi­tet før det har gått 48 ti­mer.

– Kart­leg­gin­gen vil være in­di­vi­du­ell slik at vi fin­ner en ak­ti­vi­tet som pas­ser. Og ak­ti­vi­tet kan være mye. Det kan være alt fra prak­sis­plass til sko­le som er re­la­tert til so­si­al tre­ning, sier Heidy Døsvik, le­der av NAV i Kris­tian­sand.

Hun leg­ger til at det ikke er alle som skal i ak­ti­vi­tet. Det kan for ek­sem­pel være bru­ke­re som tren­ger et be­hand­lings­opp­legg el­ler som er i et al­le­re­de.

– Det er også vik­tig å få fram at det­te ikke er en sank­sjon. Det er hel­ler en gul­rot. Det er in­gen som er tjent med å være pas­siv, sier Døsvik.

I fjor ble det ut­be­talt 97 mil­lio­ner i so­sial­hjelp i Kris­tian­sand. 40 mil­lio­ner var til de un­der 30 år. Nes­te år reg­ner NAV med at de be­gyn­ner å se virk­nin­gen av ak­ti­vi­tets­plik­ten i form av fær­re mot­ta­ke­re.

– Vi ser en tendens til at det går ned­over. Vi har blant an­net ob­ser­vert at når det set­tes vil­kår om ak­ti­vi­tet, er det ung­dom som fin­ner løs­nin­gen selv. De ser at det kan være like greit at de selv fin­ner seg en van­lig jobb og der­med en inn­tekt, sier Døsvik.

And­re ste­der i lan­det har også ak­ti­vi­tets­plikt gitt re­sul­ta­ter. I noen by­de­ler i Oslo, før­te kart­leg­ging og ak­ti­vi­tets­plikt til at 38 pro­sent ikke len­ger had­de be­hov for so­sial­hjelp for­di de fant and­re løs­nin­ger.

VIK­TIG SAK

Den nye mo­del­len for un­ge på so­sial­hjelp skal opp i bå­de helse- og so­sial­ut­val­get og i for­mann­ska­pet. Men det blir kun som en ori­en­te­rings­sak, si­den det ikke skal fat­tes noen po­li­tis­ke ved­tak.

Fle­re lo­kal­po­li­ti­ke­re har nem­lig ut­trykt be­kym­ring for at det er så man­ge un­ge på so­sial­hjelp i Kris­tian­sand.

– Det vik­tigs­te er at de som mot­tar so­sial­hjelp får et dytt til å kom­me seg ut i ut­dan­ning og ar­beid i ste­det for å bare sit­te pas­sivt og ta imot. Det er ikke bare det at vi skal spa­re pen­ger, men den en­kel­te tren­ger det også, sier Øy­vind Bernt­sen (Frp) som også sit­ter i helse- og so­sial­sty­ret.

FAKTA

Pro­sent­vis an­del un­ge på so­sial­hjelp i Ag­der i 2016

● Tvede­strand 11,3

● Aren­dal 10,5

● Fro­land 10

● Ev­je og Horn­nes 9,4

● Gjer­stad 9

● Ven­ne­sla 8,9

● Lyng­dal 8,1

● Lin­des­nes 7,9

● Mar­nar­dal 7,8

● Ive­land 7,3

● Flekke­fjord 6,9

● Åm­li 6,8

● Kris­tian­sand 6,4

● Ve­gårs­hei 6,3

● Song­da­len 6,3

● Lil­le­sand 5,6

● Søg­ne 5,4

● Kvi­nes­dal 5,3

● Val­le 5,2

● Far­sund 5

● Man­dal 4,3

● Aud­ne­dal 3,8

● Hæge­bo­stad 3,7

● Bir­ke­nes 3

Det mang­ler data for Byg­land, Byk­le, Åse­ral og Sir­dal

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Kris­tian­sand har en høy­ere an­del un­ge på so­sial­hjelp enn and­re stor­kom­mu­ner. Heidy Døsvik i NAV Kris­tian­sand sat­ser der­for på enda mer ak­ti­vi­tets­plikt for den­ne grup­pa fram­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.