FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Un­ge på so­sial­hjelp

● An­tall so­sial­hjelps­mot­ta­ke­re va­rie­rer gjen­nom året. I førs­te kvar­tal av 2017 lå det på 893. Det er en svak øk­ning fra fjor­året da det lå på 861.

● Når Kris­tian­sand kom­mu­ne har kon­sen­trert seg om un­ge so­sial­hjelps­mot­ta­ke­re har det først og fremst dreid seg om de un­der 25 år. I den­ne grup­pa ble an­tal­let re­du­sert fra 240 i 2015 til 203 i 2016.

● Kris­tian­sand har fort­satt en høy­ere an­del so­sial­hjelps­mot­ta­ke­re un­der 25 år enn and­re stor­kom­mu­ner i Nor­ge. Det vi­ser en sam­men­lig­ning av de ti størs­te kom­mu­ne­ne i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.