Fjer­ner over 80.000 ski­fer

På grunn av fare for at ski­fer­pla­ter fra ta­ket på Kris­tian­sand dom­kir­ke skal tref­fe forbi­pas­se­ren­de, fjer­nes nå over 80.000 pla­ter.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det­te er et bratt tak, så vi må ha sik­ker­hets­line og gode sko når vi job­ber, for­tel­ler Aund­ri­us Vove­ris.

Han ar­bei­der for Nor­heim Na­tur­sten, som har ho­ved­kon­tor i Opp­dal i Sør-trøn­de­lag.

Fir­ma­et har fått opp­dra­get med å re­no­ve­re det rundt 2000 kvad­rat­me­ter sto­re ta­ket på Kris­ti­an- sand dom­kir­ke etter en an­buds­kon­kur­ran­se.

FARLIG SKI­FER

I juli i fjor skrev Fædre­lands­ven­nen at Dom­kir­ka bok­sta­ve­lig talt var gjer­det in­ne på grunn av fare for at ski­fer­stein fra ta­ket skul­le rase ned og tref­fe folk.

Blant an­net traff en ski­fer­pla­te bi­len til dom­kan­to­ren. I lø­pet av høs­ten ble det klart at kirke­ta­ket måt­te sik­res.

OMFATTENDE TILTAK

Ben­te Ur­dal er øko­nomi­sjef i Kris­tian­sand kir­ke­li­ge fel­les­råd og an­svar­lig for tak­pro­sjek­tet.

– Vi har hatt pro­ble­mer med bå­de ned­fall av ski­fer og mur­puss. Ved nær­me­re un­der­sø­kel­ser, ved hjelp av kon­su­lent, vis­te det seg at det var be­hov for omfattende tiltak. Vi kan ikke bare lap­pe litt på ta­ket, vi må gjø­re det or­dent­lig, sier hun.

– Vi må rett og slett fjer­ne all ski­fe­ren, tak­lek­te­ne (tre­un­der­la­get der ski­fe­ren fes­tes) og tak­pap­pen. Råt­ne un­der­bord må byt­tes, for­kla­rer Ur­dal.

BRUKES På NYTT

Ski­fe­ren som fjer­nes skal der­et­ter sor­te­res. Dår­lig ski­fer kas­tes, mens bru­ke­lig ski­fer skal vas­kes og gjen­bru­kes. Så sup­ple­res det med Al­ta-ski­fer.

Det er Riks­an­tik­va­ren som har be­slut­tet at den gam­le ski­fe­ren skal brukes på nytt.

– Kris­tian­sand dom­kir­ke er en verne­ver­dig kir­ke og et vik­tig kul­tur­min­ne. Der­for er det vik­tig å be­va­re så mye som mu­lig av de ori­gi­na­le byg­nings­de­le­ne, bå­de for oss som le­ver nå og for etter­tida. Sam­ti­dig er det jo for­nuf­tig res­surs­bruk at ski­fer av god kva­li­tet gjen­bru­kes, kom­men­te­rer Ha­rald Iben­holt, sek­sjons­sjef for Kon­ser­ve­rings­sek­sjo­nen hos Riks­an­tik­va­ren.

MILLIONPROSJEKT

Ski­fer­pro­sjek­tet har en kost­nads­ram­me på mel­lom 7,5 og ni mil­lio­ner kro­ner in­klu­dert moms.

Pro­sjek­tet fi­nan­sie­res ved hjelp av en stat­lig til­taks­pak­ke, som skal mot­vir­ke ar­beids­le­dig­het. Kris­tian­sand kom­mu­ne fikk i fjor til­ført 29,6 mil­lio­ner kro­ner av en pott på 38,1 mil­lio­ner kro­ner øre­mer­ket Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne.

– Vi er utro­lig gla­de for at by­sty­ret i Kris­tian­sand be­vil­get pen­ger til ar­bei­det med Dom­kir­ka. Kir­ka blir nå utro­lig flott, un­der­stre­ker Ur­dal.

FORNYER GAVL

Sam­ti­dig med at ta­ket re­no­ver­es, har Kris­tian­sand-fir­ma­et Mur­mes­ter Lind­gren fått i opp­drag å for­nye en gavl med tre pipe­løp. Det­te pro­sjek­tet har en kost­nads­ram­me på 1-2 mil­lio­ner kro­ner in­klu­dert moms.

Fra gav­len har det falt ned bi­ter av mur­puss, som også har vært en fare for folk som har gått for­bi kir­ken.

– Vi fjer­ner dår­lig puss, stein

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Ta­ket på Kris­tian­sand dom­kir­ke er nå dek­ket av pre­sen­nin­ger der ski­fer­pla­ter er fjer­net, for å unn­gå at vann tren­ger inn i byg­get. Til venst­re i bil­det står Aund­ri­us Vove­ris, fra Nor­heim Na­tur­sten, og Ben­te Ur­dal, øko­nomi­sjef i Kris­tian­sand kir­ke­li­ge fel­les­råd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.