Mer vekst enn lands­gjen­nom­snit­tet.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Den år­li­ge vare­han­dels­rap­por­ten til Spare­bank 1 Sr-bank vi­ser at kri­sen i olje­in­du­stri­en ikke ram­met han­dels­stan­den på Sør­lan­det så mye som man­ge had­de fryk­tet.

– Med tan­ke på de sto­re ut­ford­rin­ge­ne til le­ve­ran­dør­in­du­stri­en i lands­de­len, er det gle­de­lig at vare­han­de­len i Ag­der opp­lev­de en stør­re vekst enn lands­gjen­nom­snit­tet. Det lo­ver godt for ti­den frem­over, sier as­sis­te­ren­de bank­sjef Thor­bjørn Thor­kild­sen.

Fre­dag pre­sen­ter­te han den år­li­ge vare­han­dels­rap­por­ten som Spare­bank 1 Sr-bank ut­ar­bei­der for Ag­der. Her går det fram at vare­han­de­len på Sør­lan­det i fjor opp­lev­de en sam­let vekst på 3,6 pro­sent, mens til­sva­ren­de for hele lan­det var 3,5 pro­sent.

Til sam­men­lig­ning var veks­ten i vare­han­de­len for Ag­der i 2015 bare 1,1 pro­sent, mens veks­ten i 2014 var på 4,8 pro­sent.

DAGLIGVARER ØKTE MEST

Dag­lig­vare­han­del var den de­len av vare­han­de­len på Sør­lan­det som i fjor had­de klart størst vekst, med en øk­ning på 4,7 pro­sent fra året før. I fjor ble det solgt dagligvarer i Ag­der-fyl­ke­ne for 10,67 mil­li­ar­der kro­ner.

Sal­get av sports­ut­styr på Ag­der økte i fjor med 5,3 pro­sent, møb­ler og elek­tro (2,9 pro­sent), an­nen ut­valgs­han­del (2,6 pro­sent), bygg og jern­vare (2,4 pro­sent) og klær og sko (1,9 pro­sent).

STØRST VEKST I SØG­NE

I Kris­tian­sand­re­gio­nen var det i fjor Søg­ne som med 8,7 pro­sent vekst had­de best ut­vik­ling i vare­han­de­len, men Søg­ne var på den and­re side den enes­te kom­mu­nen i re­gio­nen som i 2015 had­de ned­gang i vare­han­de­len (mi­nus 4,1 pro­sent).

VEN­NE­SLA LEKKER

– Om en ser bort fra Bir­ke­nes og Ive­land som i fjor beg­ge had­de en ned­gang i vare­han­de­len, er det i Kris­tian­sand­re­gio­nen Ven­ne­sla som ser ut til å ha størst ut­ford­rin­ger. Med en be­skje­den vekst i vare­han­de­len på 0,8 pro­sent, for­står jeg godt at det der plan­leg­ges stor­sat­sing på nye bu­tikk­sent­re, sier Thor­bjørn Thor­kild­sen.

De sis­te åre­ne har Sør­lands­sen­te­ret og Sør­lands­par­ken opp­levd en stor om­set­nings­vekst, mens salgs­tal­le­ne i Kvad­ra­tu­ren har vært mer sta­bi­le.

– Jeg er over­be­vist om at de sto­re in­ves­te­rin­ge­ne som al­le­re­de er gjort og nå gjø­res i Kvad­ra­tu­ren vil gi økt han­del. Kil­den og Aqua­ra­ma ska­per al­le­re­de stor ak­ti­vi­tet i sen­trum, og snart åp­ner Kvar­tal 32 med blant an­net Za­ra og en stor Meny-bu­tikk. Gjen­åp­nin­gen av Tor­vet og par­ke­rings- an­leg­get med fle­re hund­re nye par­ke­rings­plas­ser vil også være po­si­tivt. Like vik­tig er kan­skje sta­dig fle­re nye bo­lig­pro­sjek­ter som byg­ges i og i umid­del­bar nær­het av by­kjer­nen, sier le­der Ha­rald An­der­sen i Kvad­ra­tur­for­enin­gen.

KONKURRANSE FRA VEST

Thor­bjørn Thor­kild­sen tror han­dels­stan­den i Kris­tian­sand vil dra

FAKTA Vare­han­del

● I be­gre­pet vare­han­del reg­nes dagligvarer, sport/spill, in­ter­nett, an­nen ut­valgs­han­del, bygge­va­rer, møb­ler, elek­tro, klær og sko.

● Salg av bå­ter, bi­ler, driv­stoff, tax­free og vin­mono­pol­va­rer er ikke med i sta­ti­stik­ken.

● Be­spis­ning, over­nat­ting el­ler kul­tur­til­bud de­fi­ne­res hel­ler ikke som vare­han­del. nyt­te av lav krone­kurs og nær­he­ten til Euro­pa. Han tror fryk­ten for at nett­han­de­len skal ut­kon­kur­re­re de fy­sis­ke bu­tik­ke­ne er over­dre­ven.

– El­lers vil jeg tro at bå­de Kvad­ra­tu­ren og Sør­lands­sen­te­ret frem­over har mer å fryk­te for kon­kur­ran­sen fra nye og sta­dig stør­re kjøpe­sent­re på ste­der som Lyng­dal og Man­dal. Kan­skje ser vi også til­sva­ren­de sat­sin­ger i Ven­ne­sla om få år, sier han.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Fra venst­re le­der Erik Ro­stoft i Sør­lands­par­ken Næ­rings­for­ening, sen­ter­le­der Ru­ben Store­voll på Sør­lands­sen­te­ret, le­der Ha­rald An­der­sen i Kvad­ra­tur­for­enin­gen og as­sis­te­ren­de bank­sjef Thor­bjørn Thor­kild­sen gle­der seg over at vare­han­dels­rap­por­ten til Spare­bank 1 Sr-bank vi­ser at Ag­der har ør­li­ten stør­re han­dels­vekst enn lands­gjen­nom­snit­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.