Told­næs le­der for ho­mo­nett­verk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTIAN JOHANNESSEN GEIR

Pet­ter N. Told­næs, stor­tings­kan­di­dat i Aust-ag­der og Vest-ag­der for Venst­re skal lede par­ti­ets eget nett­verk for å gi fle­re ret­tig­he­ter for Lhbt-per­soner i Nor­ge og in­ter­na­sjo­nalt.

– Som ny­valgt le­der av nett­ver­ket Frie Venst­re vil jeg job­be for økt to­le­ran­se på Sør­lan­det, og jeg vil job­be for å ta vare på de ret­tig­he­te­ne som er opp­ar­bei­det gjen­nom man­ge års kamp, skri­ver Pet­ter N. Told­næs, sen­tral­styre­med­lem i Venst­re i en presse­mel­ding.

Venst­re lan­ser­te lør­dag et nett­verk for å bed­re ret­tig­he­te­ne for Lhbt-per­soner i Nor­ge og in­ter­na­sjo­nalt. De me­ner det fort­satt er vik­ti­ge sa­ker å kjem­pe for.

– Ver­den rundt kjem­per li­be­ra­le­re for ret­ten til å els­ke den de vil. Fle­re hen­del­ser de sis­te åre- ne har vist oss at kam­pen ikke er vun­net, ver­ken i de­mo­kra­tis­ke sta­ter el­ler i auto­ri­tæ­re land, sier Told­næs i presse­mel­din­gen.

Noen av sa­ke­ne Venst­re øns­ker å job­be med er å åpne for en tred­je kjønns­ka­te­go­ri i Nor­ge og å for­by te­ra­pi som tar sik­te på å «om­ven­de» Lhbt-per­soner til et nor­ma­tivt kjønns­ut­trykk.

ARKIVFOTO: JACOB BUCHARD

Pet­ter Told­næs er valgt til le­der for nett­ver­ket Frie Venst­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.